Yalova Kadıköy’de satılık arsa! 3.9 milyon TL’ye!

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından 2386 ada 11 nolu parsel ihale ile satışa sunuluyor. Arsa için toplam muhammen bedel 3 milyon 900 bin TL olarak belirlenmiş olup ihalesi 28 Şubat 2018 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 – a) Adı : Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No : 226 8338570-1-2-3

d) Faks No : 226 8338574

e) e-mail adresi : kadıkö[email protected]

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 – İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

Ada No: 2386
Parsel No: 11
Satılacak Miktar (Metrekare): 4.515,99

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 – İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi : 28.02.2018

d) İhale saati : 14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kadıköy/YALOVA

4 – İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 – a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 28.02.2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 14.00

6 – İşin tahmin edilen bedeli : 2386 ada 11 nolu parsel için 3.900.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Dokuzyüzbin Türk Lirası) dır.

7 – İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

8 – İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 28.02.2018 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 – Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 – Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 – Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

,