Tapuda satış sürecinde alıcı ile satıcının anlaşması halinde ilgili tapu dairesinden randevu alınması gerekiyor. Randevu günü ve saatinde tapuda bulunulması gerekiyor.

Satışın gerçekleşmesi ve devrin yapılması için gerekli belgeler tapu memuruna teslim ediliyor. Akabinde tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödeniyor. Böylece tapu alıcının adına devredilmiş oluyor.


Daire satışında gerekli olan belgeler, devir işlemini yapan kişilerin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişiyor. Hem alıcıdan hem de satıcıdan istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor;

Tapuda satış için gerekli evraklar 2018!

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

– Tapu aslı veya fotokopisi

– 1 Resim

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..

– 2 Resim

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– T.C. Kimlik Numarası

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

3. Şahıslarda tapuda satış için gerekli evraklar..

– Tapu Aslı veya Fotokopisi

– Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

– 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

– Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

– İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

– Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,

4. Tüzel kişilerde tapuda satış için gerekli evraklar..

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

 

 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje