Talas Belediyesi’nden satılık 2 gayrimenkul! 7.2 milyon TL’ye!

Talas Belediye Başkanlığı tarafından Harami Mahallesi’nde yer alan kütle parsel ile ticaret merkezi ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 250 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 21 Mart’ta gerçekleştirilecek.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince arsa satış ihalesi 21.03.2018 günü Saat 15.00’de başlayacak olup; Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda, aşağıda belirtilen sürelerde yapılacaktır.

İhale dosyası 100 (yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin;

A) GERÇEK KİŞİ İSE;

1) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

2) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

5) Dosya alındı makbuzu

B) TÜZEL KİŞİ İSE;

1) Tebligat için ticari ikametgah belgesi,

2) Vergi Levhası

3) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)

4) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5) Dosya alındı makbuzu

C) ORTAK HÜKÜMLER

1) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

3) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)

4) Geçici teminat makbuzu. Satış ihalesi geçici teminat miktarı muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı
Yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.

5) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D) ÖDEMELER

1) Arsaların ödemesi 1. taksit peşin geri kalan 11 taksit olarak ödenecektir.

2) 1. taksitle ile diğer masraflar peşin alınır.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 21.03.2018 günü saat 13:300’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek
alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.