Bursa Nilüfer’de satılık 4 arsa! 16.5 TL’ye!

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı İrfaniye, Ahmet Yesevi, Balat ve Demirci Mahallelerinde yer alan arsayı satışa sunuyor.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından İrfaniye (Balkan) Mahallesi’ndeki 9 bin 834,08 metrekarelik arsa, Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bin 51,97 metrekarelik arsa, Balat Mahallesi’ndeki bin 429,22 metrekarelik arsa ile Demirci (Üçevler) Mahallesi’ndeki bin 337,70 metrekarelik arsa ihale ile satışa sunuyor.


Toplam muhammen bedeli 16 milyon 595 bin 700 TL olarak belirlenen arsaların ihaleleri 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de ayrı ayrı yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığından:

1 – 8.850.700,00 TL Tahmini satış bedelli, 265.521,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’
kalan İrfaniye (Balkan) Mah. 111 ada, 1 parsel nolu 9.834,08 m2.lik arsanın satılması işi.

2 – 2.895,000,00 TL Tahmini satış bedelli, 86.850,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Ahmet
Yesevi Mah. 4121 ada, 12 parsel nolu 1.051,97 m2.lik arsanın satılması işi.

3 – 2.575.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 77.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan Balat
Mah. 2554 ada, 3 parsel nolu 1.429,22 m2.lik arsanın satılması işi.

4 – 2.275.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 68.250,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut
Alanında’ kalan Demirci (Üçevler) Mah. 4764 ada, 5 parsel nolu 1.337,70 m2. lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma
Usulü ile ayrı ayrı ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 21/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.
Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri
gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

, ,