Sit alanlarının dereceleri!

Sit alanlarının dereceleri

Sit alanları, tarih öncesinde yaşayan medeniyetler hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz alanlara deniyor. Peki sit alanlarının dereceleri nelerdir? İşte sit alanlarının dereceleri…

Sit alanlarının dereceleri!
Sit alanı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli görülmüş alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

Sit alanları ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli olan, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan alanlar olarak ifade ediliyor. Peki sit alanlarının dereceleri nelerdir? İşte sit alanlarının dereceleri…

Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 4 çeşite ayrılıyor. Arkeolojik sit alanları; tarihte yaşayan insanlar hakkında bilgilere ulaşılabilecek alanlar olarak ifade ediliyor.

Sit alanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu konuyla ilgili açıklamalara Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’te yer verliyor.

Arkeolojik Sit Alanları;
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Arkeolojik sitler 3 dereceye ayrılıyor.

1.Derece Arkeolojik Sitler
Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olarak tanımlanıyor.

2.Derece Arkeolojik Sitler
Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olarak ifade ediliyor.

3.Derece Arkeolojik Sitler
Koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar olarak tanımlamak mümkün.

Doğal Sitler
Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğal(Tabii) Sitler de kendi arasında 3 gruba ayrılıyor.

1.Derece Doğal Sitler
Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar olarak ifade ediliyor.

2.Derece Doğal Sitler
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar olarak biliniyor.

3.Derece Doğal Sitler
Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlar olarak karşımıza çıkıyor.

Kentsel Sit Alanları
Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlar olarak biliniyor.

Tarihi Sit Alanları
Milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.

Tarihi sit alanı ne demek?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com