İşyeri çevre temizlik vergisi oranları 2018!

 

Çevre temizlik vergisi belediyelerin çevre temizlik hizmetinden faydalanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar ödeniyor.

Çöp vergisi olarakta bilinen verginin ödemeleri mesken ve işyerlerinde farklı şekilde yapılıyor. Vergi ödemeleri konutlar için su faturalarına yansıtılırken; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan bina sahiplerinin belediyeye gidip vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Vergi mükellefiyeti taşınmazın kullanılması ile başlıyor. İşyeri kullanıcılarının belediyeye bunun için bildirimde bulunması gerekiyor. Mükellefiyet sürecinde vergi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor:

2018 çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti: Mart, Nisan ve Mayıs ayları

2018 çevre ve temizlik vergisinin ikinci taksiti: Kasım ayı

İşyeri çevre temizlik vergisi 2018 ne kadar?

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Konut çevre temizlik vergisi 2018 oranları!

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com