Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı

Önalım hakkı diğer ifade ile şufa hakkı, önalım hakkı, kanuni şufa hakkı ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı…

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı!
Şufa hakkı, ön alım hakkı anlamını taşıyor. Bu hak, bir taşınmazın satılması durumunda, önceliğin verildiği hak olarak ifade ediliyor.

Medeni Kanun esasları kapsamında yer alan esaslara göre, şufa hakkı kanuni şufa hakkı ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şufa hakkı esasları ise Borçlar Kanunu kapsamında şu şekilde sıralanıyor;

Satış ilişkisi doğuran haklar
I. Süresi ve şerhi
MADDE 238- Önalım, geri alım ve alım hakları en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir.

II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi
MADDE 239- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım hakları devredilemez, ancak miras yoluyla geçer.
Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi hakkın kurulması için öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.

Önalım hakkı
1. İleri sürülmesi
MADDE 240- Önalım hakkı, taşınmazın satışı ya da ekonomik bakımdan satışa eşdeğer her türlü işlemin yapılması hâllerinde kullanılabilir.
Taşınmazın, mirasın paylaşımında mirasçılardan birine özgülenmesi, cebrî artırma yoluyla satışı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara benzer amaçlarla edinilmesi hâllerinde önalım hakkı kullanılamaz.

2. Koşulları ve hükümleri
MADDE 241- Satıcı veya alıcı, satış sözleşmesinin yapıldığını ve içeriğini önalım hakkı sahibine noter aracılığıyla bildirmek zorundadır.
Önalım hakkı kullanıldıktan sonra satış sözleşmesi ortadan kaldırılırsa ya da alıcının şahsından kaynaklanan sebeplerle onaylanmazsa, bu durum önalım hakkı sahibine karşı ileri sürülemez.

Önalım hakkını kuran sözleşmede aksi öngörülmemişse, önalım hakkı sahibi taşınmazı, satıcının üçüncü kişiyle kararlaştırdığı satışa ilişkin koşullarla kazanır.
Ekonomik bakımdan satışa eşdeğer işlemlerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

3. Kullanılması ve hükümleri
MADDE 242- Sözleşmeden doğan önalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hak şerhedilmiş ve taşınmazın mülkiyeti alıcı adına tescil edilmişse alıcıya; aksi takdirde satıcıya karşı, satışın veya ekonomik bakımdan satışa eşdeğer başka bir işlemin kendisine bildirildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde dava açmak zorundadır.

Hisseli tapuda şufa hakkı davası nasıl açılır?

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com