Çukurova Üniversitesi’den Sarıçam’a yurt projesi!

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Adana Sarıçam’a bağlı Balcalı Mahallesi’nde yurt yaptırıyor. Yurt inşa ve irtifak hakkı tesisi ihalesi için teklifler 18 Nisan’a kadar kabul
edilecek.

Balcalı Mahallesi’ndeki irtifak tesis edilecek alan 31 bin 72 metrekare büyüklüğünde olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmuyor. İhale, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binasının 2. Katında bulunan 217 numaralı İhale Salonunda yapılacak.


ÖĞRENCİ YURDU İNŞA EDİP KİRALANMAK/İŞLETMEK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

MADDE 1 – İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli : Adana
İlçesi : Sarıçam
Mahalle/Köyü : Balcalı Mahallesi
Ada No : 15.723
Parsel No : 3
İrtifak Tesis Edilecek Alan : 31.072,32 metrekare
Mülkiyet Durumu : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Cinsi : Tarla
Niteliği : Taşınmazın irtifak tesis edilecek alanı üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır.

MADDE 2 – Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan
isteklilerin, İdarece onaylı ihale dokümanını Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi
Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına 1.000,00 TL yatırılması ve ihale dokümanı satış bedeli alındısı karşılığında onaylı ihale dokümanının alınması
zorunludur.

MADDE 3 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

3.1. İhalenin yapılacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binasının 2. Katında bulunan 217 numaralı İhale Salonu

3.2. Tekliflerin sunulacağı adres: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı/ADANA Tel: 0322
338 63 56 Faks: 0322 338 63 56

3.3. İhale (son teklif verme) tarihi : 18.04.2018

3.4. İhaleye (son teklif verme) saati : 14:00

MADDE 4 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile 3.700 (ÜçBinYediYüz) kişilik öğrenci yurt inşaatını gerçekleştirip
kiralamak ya da işletilmek üzere irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi, 2 (iki) yılı inşaat süresi, ilk 15 (onbeş) yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna
kiralama, son 15 (onbeş) yılı ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralama ya da hak sahibi tarafından işletilmek üzere toplam 32 (otuziki) yıldır. Anılan süre,
irtifak hakkının tapuya tescili tarihinde başlayacaktır.

MADDE 5 – Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ile Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti toplamı: 102.923.311,72
(YüzİkiMilyonDokuzYüzYirmiÜçBinÜçYüzOnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL

Tahmin edilen irtifak hakkı bedeli ve alınacak geçici teminat tutarları:

5.1. İlk yıl tahmin edilen irtifak hakkı bedeli : 284.311,72 (İkiYüzSeksenDörtBinÜçYüz OnBirLiraYetmişİkiKuruş) TL.

5.2. İrtifak Hakkı geçici teminat miktarı : 85.293,51 (SeksenBeşBinİkiYüzDoksan ÜçLira ElliBirKuruş) TL.

5.3. Tesisin tahmin edilen inşaat maliyeti : 102.639.000,00 (YüzİkiMilyonAltıYüz OtuzDokuzBin) TL.

5.4. İnşaat maliyetinin geçici teminat tutarı : 3.079.170,00 (ÜçMilyonYetmiş DokuzBinYüzYetmiş) TL.

5.5. Toplam Geçici Teminat Tutarı : 3.164.463,51 (ÜçMilyonYüzAltmışDörtBinDört YüzAltmışÜçLiraElliBirKuruş) TL.

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi nakit olarak da Çukurova
Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu
hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar İhale Komisyonunca teslim alınmaz.

MADDE 6 – İsteklilerden istenilen belgeler:

İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki ihale dokümanlarında belirtilen şartları taşımaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında
sunmaları zorunludur.

6.1. İlgisine göre Ticaret ya da Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,

6.2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6.4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5. madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (teminat
mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)

6.5. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

6.6. Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

6.7. Vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge,

6.8. İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale üzerinde kalan istekliden resmi
senedin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair belge istenecektir.)

6.9. İhale ilan tarihinden sonra SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da e-devlet sistemi üzerinden alınmış belge, (İhale
üzerinde kalan istekliden ihale tarihi itibariyle resmi senedin imzalanması aşamasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge
istenecektir.)

6.10. Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütname, (İstekliler tarafından şartname ekindeki standart taahhütname ile belgelendirilecektir.)

6.11. İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünden alınarak imzalanmış yer görme
belgesi.

6.12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhütname, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

6.13. Tekliflerin değerlendirilmeye alınabilmesi için, isteklilerin detayları ihale idari şartnamesinin 4.13 maddesinde belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler,
(Bu belgelerin teklif dosyasına konulması ve belgelerin taşıması gereken kriterleri sağlaması zorunludur.)

6.14. Detayları ihale idare şartnamesinin 4.14 maddesinde belirtildiği üzere isteklilerin öğrenci yurdunun yaklaşık inşaat maliyeti olan 102.639.000,00
(YüzİkiMilyonAltıYüzOtuz DokuzBinTürkLirası) TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da aynı tutar kadar üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

6.15. Taşınmaz üzerinde ihale konusu kapsamında yapılacak yurt binaları ile mütemmimlerini ilk 15 (onbeş) yıl işletilmek üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğüne kiralayacağına ilişkin beyan. (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)

İhale üzerinde kalan yüklenici resmi senedi imzalamadan önce yurt ve mütemmimlerini ilk 15 (onbeş) yıl işletilmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün
öngördüğü şartlar çerçevesinde kiralanması için anılan Genel Müdürlük ile resmi protokol yapacak ve protokolün bir nüshasını Üniversiteye ibraz edilecektir.

MADDE 7 – İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.Madde sayılan belgeler ile iş ortaklığı
beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerine kalan yüklenici noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır.)

MADDE 8 – İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü saatine
kadar anılan adrese, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir.
Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 – İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

MADDE 10 – 2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11’inci maddesinin (g) bendinde yazılı olan kimseler doğrudan veya dolaylı
olarak ihalelere katılamazlar.

MADDE 11 – Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son teslim tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik
evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 12 – İstekliler, belgelerin aslını veya aslı idarece görülerek onaylanmış veya noterce tasdik edilmiş örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının
aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır ”
veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür”
şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

MADDE 13 – Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Ziraat
Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 numaralı hesaba yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonca elden teslim alınmaz.

Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları ihaleden sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat
mektupları ise İdare tarafından teminat mektubunun fotokopisi alındıktan sonra tutanakla iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin
teminatın verilip, resmi senedi imzalaması halinde iade edilir.

MADDE 14 – İhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği kapalı
teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle
ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç
teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 15 – İşbu ilan ile işbu işe ait idari şartname ve eki dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, idari şartname hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 16 – İdare ihaleyi her aşamada iptal etmekte, ihale komisyonu ise yapılmış olan ihaleyi gerekçesini kararda belirtmek suretiyle iptal etmekte serbesttir.

,