Keçiören Belediyesi’nden satılık sosyal tesis! 3 milyon TL’ye!

Keçiören Belediyesi, Etlik Caddesi üzerinde yer alan sosyal tesis ile taşınmazları ihale ile satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların ihalesi 11 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Keçiören Belediye Başkanlığı, Aşağı Eğlence mahallesinde imarın 13377 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/1 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 531.85 metrekare alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis ile Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/2 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 380.83 metrekare alana sahip 26/1200 arsa paylı sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar ihale ile satışa sunuluyor.


İhale 11 Nisan 2018 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 – Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 209 nolu kararına göre, Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait Ankara İli Keçiören İlçesi Aşağı Eğlence mahallesinde imarın 13377 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/1 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 531.85 m² alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis ile Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/2 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 380.83 m² alana sahip 26/1200 arsa paylı sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden ve dosyada mevcut şartname hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde iki bağımsız bölümün birlikte ortak satışı yapılacaktır.

2 – İhale 11/04/2018 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin toplam muhammen bedeli 3.000.000,00 TL. (Üçmilyonlira) dir.

4 – İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 90.000,00 TL (Doksanbinlira) TL.dir.

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

6 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

– İhaleye iştirak Dilekçesi.

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi

– İkametgah Belgesi.

– Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

– Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

– Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

– Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

– Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

– Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

7 – İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; – 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla – Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir

10 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adres: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN/ ANKARA)

,