Trakya Üniversitesi’nden 4 bin kişilik yurt inşaatı!

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Edirne Merkez’e bağlı Demirkapı Mahallesi’nde yurt hayata geçiriyor.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından, Edirne Merkez’e bağlı Demirkapı Mahallesi’ndeki arsa üzerinde yurt inşa edilecek. 4 bin + 200 kişi kapasiteli olacak yurt yapım işi irtifak hakkı tesisi ihalesi ise 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

4.000+200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Trakya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

MADDE 1 – İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri miktarı

İli                               :  Edirne

İlçesi                          :  Merkez

Mahalle/Köyü            :  Demirkapı

Ada No                      :  1494

Pafta No                     :  E17D13b4b

Parsel No                   :  69

Alanı                          :  35.693,85 m2

Mülkiyet Durumu      :  Tamamı idareye aittir.

Cinsi                          :  Arsa

Tapudaki Şerhler        :  Yok

Sınırları                      :  Planındadır

Niteliği                       :  Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde 4.000+200 Kişilik Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım İşi amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü idare binası toplantı odasında, 16.01.2018 tarihinde Salı günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 – Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba 1.000,00- TL yatırılması, karşılığından satın alması zorunludur.

MADDE 3 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres              :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. No: 76 Balkan Yerleşkesi/Edirne

Tel: 0 284 235 20 07    Faks: 0 284 223 42 17

b) Tekliflerin sunulacağı adres         :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/ Edirne

c) İhale (son teklif verme) tarihi       :  16.01.2018

d) İhale (son teklif verme) saati        :  14.00

e) İhale komisyonunu toplantı yeri   :  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

MADDE 4 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkı tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 5 – Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı:

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 160.000 + KDV TL (YÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI + KDV)

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, istekli tarafından onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına veya idarenin banka hesabına nakden yatırılır.

a) İnşaatın muhammen bedeli: 80.000.000 TL (SEKSENMİI.YON TÜRKLİRASI)

b) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 48.000,00 TL (KIRKSEKİZBİN TÜRKLİRASI

c) İnşaatın muhammen bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 2.400.000.00 TL (İKİMİLYONDÖRTYÜZBİN TÜRKLİRASI)

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.

MADDE 6 – İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki şartlan taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 7 – İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

a) Başvuru Dilekçesi Örneği.

b) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Tebligat için adres beyanı.

d) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Ticaret Sicil Gazetesi

f) Teklif sahibinin son 5 yıla ait vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden 2018 yılında alınan belge,

2013 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar, Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2018 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelendirilecektir.

Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirecektir

Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır.

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge

h) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ı) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

i) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri.

k) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler,

m) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu (Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu,

o) İhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu,

p) Teklif mektubu,

r) Geçici Teminat Mektubu,

s) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, tek sözleşmeye dayalı olarak en az 1.600 kişilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaşlı bakım evi vb. bir tesis yapmış ve/veya işletmiş olmak ve bunu belgelemek.

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin toplamda 80.000.000,00- TL olan muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

D) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

MADDE 8 – İhale 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi şeklinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A) Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) Dış zarfların açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflar açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar İhaleye katılamazlar.

D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya D.İ.K.’nun 37’nci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü olarak almaya başlar. Sözlü tekliflerin alınması işlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiş en yüksek teklifin altında bir teklif verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

Komisyon, uygun gördüğü aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir.

MADDE 9 – İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

,