Tarsus Belediyesi’nden satılık 21 gayrimenkul! 28 milyon TL’ye!

Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


 

Tarsus Belediyesi, mülkiyetindeki 21 gayrimenkulü ihale usulü ile satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 11 Nisan’da yapılacak.


Tarsus Belediyesi, mülkiyetinde yer alan 21 gayrimenkulü ihale ile satışa sunuyor. Niteliği daire, işyeri ve arsa olan gayrimenkuller için toplam muhammen bedel 28 milyon 134 bin 20 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

Madde 1 – Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar 11/04/2018 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2 – Satışı yapılacak taşınmazların niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati aşağıdadır.

Madde 3 – Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4 – Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları muhammen bedelin %3 (Üç) ü olup yukarıdaki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

Madde 5 – İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır.

Madde 6 – Bu ihale ile ilgili şartname 200,00 TL karşılığında Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliğinden alınacaktır. Aynı birimde Ücretsiz olarak incelenebilir.

Madde 7 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

Madde 8 – İhaleye katılabilmek için;

a) Hangi taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) İkametgâh ilmühaberi,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Geçici Teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubunun aslı ve teyit yazısı,

e) Şartname bedel makbuzu aslı,

f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, ÇTV, emlak vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

g) İhaleye katılacak isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,

h) İstekli adına, vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınan vekâletnamesi ile vekâleten katılanın yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirküsü,

ı) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair, belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekâletname ve Noterden yılı içinde alınan imza sirkülerini,

i) Dernek, Kooperatif, Birlik veya Vakıf ise yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal alma yetkisini gösterir belgeler ile teklifte bulunacak kişi veya kişilerin noterden onaylı yetki belgelerini ve Noterden ihale yılı içerisinde alınan imza sikülerini,

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) 11/04/2018 tarihli ihale için Teklif Mektubu belgelerini, en geç 11/04/2018 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9 – İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 10 – Satışlar PEŞİN olarak yapılacaktır.

Madde 11 – Muhammen bedele KDV DAHİLDİR.

Madde 12 – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz EDİLEMEZ.

 

, ,