Şanlıurfa Büyükşehir 30 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi ihalesi yapıyor!

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karaali Mahallesi’ndeki 4 gayrimenkulde 30 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi ihale edecek.

Hak tesisi ihalesi 29 Mart’ta yapılacak gayrimenkullerin bir yıllık muhammen bedeli 157 bin, 89 bin, 16 bin ve 10 bin TL olarak belirlendi.

30 YILLIĞINA “SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ” İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıllığına “Sınırlı Ayni Hak Tesis” edilecektir.

2 – İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 29/03/2018 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 – Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 – İhaleye Girebilme Şartları;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Örtü altı kayıt belgesine sahip olmak.

i) İş deneyim belgesi olarak Jeotermal Topraksız Kültür Seracılık Faaliyetlerini yaptıklarına dair belgeye sahip olmak

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

l) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5 – Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 29/03/2018 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 – Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 – İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası – ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 1607 Dahili 17 08

Faks : 0 414 313 0649
www.sanliurfa.bel.tr
[email protected]
e-posta : [email protected]