Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik 2018!

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanadı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler şu şekilde:

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I- 20/2/2017 tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile .. yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlan ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,”

– MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 tineü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘XI) Kurumlann, kurum açma izni, ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan Bakanlık tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kanunlara kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gerekli kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma hizmeti veren kuramlara 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir. Btf binalarda bu Yönetmelik hükümlerine göre aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.”

“(3) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile tüzel kişi kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolaya bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı onmaması şartı aranır.”

MADDE 3= Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4* Aynı Yönetmeliğin 9 uncumaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “yüzden” İbaresi “ikiyüzden” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrasında yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapılan; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları, öğrenci apartlan ve öğrenci stüdyo daireleri ise bu yerler ile aynı binada bulanamaz. Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlann binaları île akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz mette mesafe bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen mesafelerin ve’ işletmelerin tespitinde kurum açma izni verilmesi için inceleme yapanlar tarafından gerektiğinde İlgili kurumlaria işbirliği yapılır.”

“Kurum binalarının iç ve dış. duvarları ile tavan döşemelerinde anılan Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmaz.”

MADDE S- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“(3) Kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kutuma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen sûreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla şikeyle hapis cezası ya dâ affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat, karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti yada ütisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya ilişkin nihaî karar verilmeden devredilemez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kuramların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kurama, Kanun kapsamında İdari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurucu ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlan, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da Ütisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8* Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**(4) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum: aşma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kuramların kurucuları ile kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti hâlinde kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz, ortak veya kurucu temsilcisi olamaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün başlığı “Kuramların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aym Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yüzelli-beşyüz kontenjan için en az iki, beşyüzbir-yediyüzelli kontenjan için en az üç, yediyüzellibir-bin kontenjan için en, az dört, binbir-binbeşyüz kontenjan için en az beş ve binbeşyüzbir-ikibin kontenjan için en az altı müdür yardımcısı görevlendirilir.”

“Kamu, tüzel kişileri tarafından açılan ye işletilen kurumlar hariç olmak üzere, kuramların genel müdür ye genel müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kuramlardan birinin personeli olarak görevlendirilir.”

MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 2Ö nd maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aym fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Bannma” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir..

“Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder.”

“Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.”

“(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden İS Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan aym ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak1 üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.”

“(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.”

MADDE 12- Aynı Yöneüneliğin 2.1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “e-Yurt” ibareleri “e-Bannma” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “defter ve belgeler” ibaresi “defterler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Bannma” şeklînde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek özere aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Kuram kontenjanı” ibaresi “Kurumda kayıtlı öğrenci sayısı” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belletici olma şartlarım haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri halinde belletici olarak görevlendirilebilir.”

“Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kuramlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kuramlarda görev alan yönetim memura ve belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kuramlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kuramlarda erkek olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kuramlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kuramlarda kadın olması şarttır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki, 28/A ve 28/B maddeleri eklenmiştir.

“İzin

MADDE 28/A- (1) Personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultasunda izin kullamr.

(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürün izinleri bağlı oldukları ü veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce; diğer personelin izinleri ise müdür tarafından verilir.

Ödül

MADDE 28/B- (I) .Görevinde başarılı personele Bakanlık, mülki amir veya il millî eğitim müdürü tarafından teşekkür veya takdir belgesi verilebilir,

(2) Kurucu tarafından, birinci fıkra uyarınca teşekkür veya takdir belgesi verilen personele brüt aylık ücretinin yansından az olmamak üzere ödül verilebilir.

(3) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kuramlarda görev yapan kamu personeli hakkında tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kamu personeli, kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kuramlarda bu Yönetmelikte belirtilen şartlan haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca görevlendirilir. Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il veya ilç.e millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Görevlendirme işleminin bü Yönetmeliğe uygun olması halinde bu işlem, millî eğitim müdürlüğünce valinin onayına sunulur; uygun olmaması lıa}iııde ise yemden değerlendirilmek üzere durum kamu tüzel kişisine bildirilir,”

MADDE 17- Aym Yönetmeliğin Beşinci Bölümünün başlığı “Denetleme ve Personel Disiplin İşleri” şeklînde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle, üçüncü fıkrasına “yetkileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kamu, tüzel kişilerinin ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri” ibaresi ile aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“Yükseköğretim kuramlarınca açılan ve işletilen kurumlar, her öğretim yılı başında, alınan Bakanlık onayı doğrultusunda, Bakanlık adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının denetim elemanlarınca da denetlenebilir.’’

“(5) Denetimler sonucunda barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve. başarısı tespit edilen kuruma Bakanlık veya vali tarafından takdir belgesi verilebilir. Takdir belgesi, kuruma aynı makam tarafından bir öğretim yılı içinde bir kez verilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-BannmaT şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğe 40 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 40/A maddesi eklenmiştir.

“Personel disiplin işleri

MADDE 4Ö/A- (1) Personele, işlediği fiil ve haller doğrultusunda aşağıda belirtilen , disiplin cezalan verilir,

a) Uyarma: Personele, görevinde vs davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma.cezasmı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumea belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araş- ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

.2) Özürsüz Veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak veya görev mahallini terk etmek.

3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

4) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Verilen emir ve. görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumea belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

2) Özürsüz olarak: bir veya iki gün göreve gelmemek.

3) Eşlerinin, reşit, olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

4) Görev sırasında amirlerine hal ye hareketi ile saygısız davranmak.

5) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı, izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.

6) Kuruma ait belge, araç, gereç ye benzeri eşyayı kaybetmek.

7) Velilere, iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele kötü, muamelede bulunmak.

8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.

9) Görev mahallinde geııel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak.

10) Verilen emirlere itiraz etmek.

11) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 ila 1/10 arasında kesinti yapılmasıdır. Aşağıdaki fiil ve hallerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30 ila 1/20; diğer alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında aylıktan kesine cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele tebliğ edildiği ayı takip eden aym ücretinden kesinti yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti yapılan bu tutar, kurumun bulunduğu il veya ilçedeki Maliye Bakanlığının ilgili birimine on işgünü içinde kurum tarafından yatırılır ve buna ilişkin belgenin bir örneği İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne on işgünü içinde teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

I) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurmaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak,

2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek,

3) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak veya bilgi vermek.

5) Görev sırasında amirlerine sözle saygısızlık etmek.

6) Öğrencilere söz veya hareketle sataşmak.

7) Göreve sarhoş gelmek.

8) Görevi ile ilgili olarak, her ne şekilde olursa olsan çıkar sağlamak.

9) Görev yeri sınırlan içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla İzinsiz kullanmak veya kullandırmak.

10) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

ç) Görevine son verme: Personelin kurumdaki çalışma izninin iptal edilmesidir. Görevine son verme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Görev yerinde alkollü içki içmek. <■

2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak on gün veya toplamda yirmi gün göreve gelmemek,

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere, karşı küçük düşürücü ya da aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, tacizde veya hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek.

4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.

5) Yasaklanmış her türlü yayım, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerim basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kuramların herhangi bir yerine, asmak veya teşhir etmek.

6) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

7) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt altına almak.

8) .Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında kovuşturması bulunmak.

d) Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama; Personelin cezanın verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle kuramlarda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kuramların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot ve işgal gibi eylemlere katılmak, bamıma hizmetlerinin yürütülmesini engellemek veya bunları tahrik ya da teşvik etmek.

2) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

4) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.

6) Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iitisakı yahut bunlarla irtibatı olmak.

7) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

8) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişise! bilgilerini ifşa

etmek.

(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ayra fiil veya halin tekerrüründe bir derece ağır ceza verilir, Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Bu Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel için biralı ceza uygulanabilir,

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren: fiil ve hallere nitelik ve ağırlıktan itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezalan verilir.

(4) Disiplin cezalan sıralı disiplin amiri olan müdür, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürü ile kurumun bulunduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafından aşağıda belirtildiği şekilde, verilir.

a) Uyarma ve kınama cezalan; genel müdür,: genel müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdüriince, diğer personele müdür tarafından verilir.

b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim, müdüriince; -görevine son verme cezası, kurumun bulunduğu mahallin mülki amirince; görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafından verilir. Sıralı disiplin amirleri alt cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezalan, vermeye yetkili makam tarafından ilgilinin savunması alındıktan sonra resen, diğer cezalar ise disiplin soruşturmfası sonucunda getirilen teklife göre disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen fiilin gerektirdiği disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.

(5) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kuramlarda görev yapan kamu personelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz, tebliğ tarihinden itibaren on işgünü içinde cezayı veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafından verilen cezalara karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri veya Bakanlık, onbeş: işgünü içinde bir âlî cezayı verebilir veya cezayı kaldırabilir, İtirazda bulunulan disiplin amirince veya Bakanlıkça onbeş işgünü içinde herhangi bir karar verilmemesi halinde itiraz reddedilmiş sayılır.”

MADDE 21- Aytıı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları

MADDE 42- (1) Kuramların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine, ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması halinde kurumun kurum açma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Kuramların kurucu ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması halinde kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma, hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması, halinde geçici durdurma işlemi kaldırılır.

(3) İnceleme, soruşturma veya denetimlerde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerin tespiti halinde belirlenen idari para cezaları verilir veya tespit edilen halin tekrarı durumuna göre kurum açma izni île işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(4) Her ne. ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi halinde aynı fıkrada belirtilen idari para cezası verilir ve bu yerler valilikçe kapatılır.

(5) Kurum açma izni verilen kuramlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, fâaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kuramların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan, bunları vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.

(6) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan kurucular hakkında brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanır.

(7) Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (ç) ve (ğ) bentlerinde belirtilen fiiller hariç olmak üzere, kuramlarda yapılan inceleme ve denetlemeler esnasında ilgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde inceleme ve denetlemeye yetkili olanlar tarafından söz konusu aykırılığın inceleme ve denetleme sonuna kadar giderilmesi istenir. Gerekli düzenlemelerin inceleme, ve denetleme sonuna kadar yapılmaması halinde işlenen fiilin gerektirdiği İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif idari para cezasını vermeye yetkili makama bildirilir.

(8) İdari para cezaları, kurum açma iznini vermeye yetkili makam, tarafından uygun görülmesi halinde verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre valilikçe tebliğ edilir. Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam, tarafında# cezanın verildiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir. Verilen idari para cezaları e-Bannma. modülüne İşlenir ve aynı fiillerin tekrarının, olup olmadığı bu modül üzerinden kontrol edilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “178/2018” ibaresi “1/8/2019” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaz” ibaresi “ile tüzel kişi kurucuların mevcut kurucu temsilcileri hakkında aynı kurumda devam ettiği sürece 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen, lisans mezunu olma şartı aranmaz” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

%2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikaya sahjp olmayanlardan 1/8/2020 tarihine kadar kuramlara müdür ölarak görevlendirme yapılabilir. Ancak bu müdürlerin görevlendirildiği, tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu sertifikayı almaması halinde çalışma izni iptal edilir.”

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan kamu tüzel kişilerine ait öğrenci barınma hizmeti veren yerlerin mevcut kurucu temsilcisi ve personelinde, aynı kurumdaki görevlerinde kaldıkları sürece, 28 inci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki şart hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tür, seviye, kontenjan değişikliği” ibaresi “kontenjan artışı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “30/9/2017 tarihine kadar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik ” ibaresi “t/10/2018 tarihine kadar, bu fıkra” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “201.6-2017” ibaresi “2017-2018” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Ancak aynı öğrenim seviyesinde barınacak öğrencilerin kız veya erkek olmasına ilişkin tür değişikliği yapılacak bu yurtlarda; öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri kuramlarından birine dönüşmemesi kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranmaz.”

“Bu kurumlann kurum açma izni ile işyeri; açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın yangına karşı güvenlik ünlemlerinin alındığına dair düzenlenen rapor ile binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ve teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil, belgesi istenerek, işlem yapılır. Bu kurumlar,. 1/8/2019 tarihine kadar binalarım bu Yönetmelikle belirlenen şartlara uygun hale getirirler.

(5) 6/5/2017 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 .üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci aparüarı veya öğrenci stüdyo daireleri gibi * çalıştırılan yerler 1/9/2018 tarihine .kadar depreme karşı dayanıklılık, ve yangına karşı, güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen raporlar ve ek- i ’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ite kurum açmak üzere il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler. Gerçek kişi kurucularda lisans mezunu olma şartı aranmaksızın, müracaatı uygun görülenlere kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Bu kurumlar, 1/S/20Î9 tarihine kadar binalarım bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler. 1/10/2018 tarihine kadar bu fıkra hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler, 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.”

“(8) 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre çıkarılan kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda kapatılan özel öğretim kurumlan veya özel öğrenci yurtlarının Hazîneye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen binalarında, Bakanlar Kurulunca kamu .yararına çalıştığına karar verilen vakıf veya demekler tarafından bu Yönetmelikte belirlenen kuramlardan herhangi birinin açılmasının istenmesi halinde, bu binaların inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik İl müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin İlgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil belgesi istenerek 1/8/2019 tarihine kadar açılış işlemleri yapılır.

(9) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan kurumun tür veya seviye değişikliği;,, kontenjan artışı yâ da nakli yapılmadığı sürece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şaftlar aranmaz.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin, eki ek-2 ve ek-3’îe yer alan “Kurucunun Adı ve. Soyadı” ibareleri. “Kurucunun Adı ve Soyadı/linvanr şeklinde değiştirilmiş, ek-3’te yer alan “Kurucu Temsilcisinin Adı ve Soyadı”.ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Kurucunun/Kurucu Temsilcisinin T.C, Kimlik Numarası” ibaresi “Kurucunun T.C. Kimlik Numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Sayıştaym görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.