Mamak Belediyesi 38.3 milyon TL’lik inşaat ihalesi yapıyor!

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Fahri Korutürk Mahallesi’nde yer alan 13 bin 859,25 metrekarelik arsa üzerinde yaptıracak.

İhalesi 27 Şubat 2018 tarihinde ve saat 10.00’da yapılacak kat karşılığı inşaat ihalesinin muhammen bedeli 38 milyon 332 bin 207 TL olarak belirlendi.


 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

Taşınmaz No : 1

İlçesi : Mamak

Mahallesi : Fahri Korutürk Mahallesi

Ada : 52628 Ada, 3 Parsel ve 52627 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 13.859.25

İmar Durumu : Emsal: 1,6, Hmax: Serbest

İnşaat Alanı : 33772.87 m2

Muhammen Bedeli : 38.332.207,00.-TL

Geçici Teminat : 1.150.000,00.-TL

Yukarıda belirtilen taşınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 27/02/2018 tarihinde ve saat: 10.00’da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü Yatırım ve İhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

1 – İsteklilerin; Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale şartnamesine, ek özel şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 27/02/2018 günü saat 10.00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

2 – Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

2.1. Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

2.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

2.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi,

2.3. İmza sirküleri,

2.3.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.2. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

2.3.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin 2.3.1. ve 2.3.2. deki esaslara göre temin edecekleri belge,

2.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

2.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

2.6. İhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden alınmış belge,

2.7. İhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge,

2.8. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu,

2.9. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

2.10. Yapı Araçları Taahhütnamesini,

2.11. Teknik Personel Taahhütnamesini,

2.12. Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,

2.13. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

2.14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

2.15. İş yeri görme belgesini,

2.16. İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı,

2.17. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

2.18. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde belirtilen B-III ve üzeri Gruplar veya A-XVIII grubu işleri tanımlı yapılara uygun İş Bitirme Belgesi geçerli sayılacak ve iş deneyim belgelerinin muhammen bedelin %50 şartını sağlaması gerekmektedir

Not: Kat Karşılığı iş deneyimler %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır.

2.19. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler:

İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den veya Uluslar Arası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi zorunludur. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Belgeleri idarece tercih sebebi olabilecektir.

Bu belgeleri, Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

3 – İhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 27/02/2018 Salı günü saat 10.00’a kadar Mamak Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

, ,

Hemen Teslim 5 proje