Malatya’da satılık 3 arsa 15.8 milyon TL’ye!

Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerindeki 3 arsa Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. 3 arsa için ihale 14 Kasım’da gerçekleştirilecek.

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan Yeşiltepe, Yaka ve Çamurlu Mahallelerindeki 3 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 15.8 milyon TL olarak belirtiliyor.

 

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 – Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası
içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, İhale listemizin 14, 15 ve 17 sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile geriye kalan taşınmazlar ise
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin %40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödemenin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık
zaman aralıklarında 10 eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.
2 – Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3 – İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.
4 – İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini,
kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
5 – Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
6 – Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz mallardan 17. sıradaki taşınmazın satışı % 18 KDV’ye tabi olup, diğer taşınmazların satışı KDV’ye tabi değildir.
7 – İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
8 – Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
9 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.