Konya Büyükşehir’den 8.7 milyon TL’ye satılık 2 arsa!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu’ya bağlı 2 mahallede yer alan 2 arsa satışa sunuluyor. Arsaların ihalesi 3 Nisan’da yapılacak.

Arsalar için toplam muhammen bedeli 8 milyon 700 bin TL olarak belirlendi. Satış ihalesi ise 3 Nisan’da yapılacak.


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Dikilitaş arsasının plan notları:

a – Bodrum katta zorunlu teknik hacimler dışında kalan alan otopark olarak düzenlenecektir.

b – Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

c – Tek katlı ve en fazla 2 bağımsız bölümlü projeler hariç konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilmez.

Aşağıpınar arsasının plan notları:

a – Plan üzerinde belirtilen kütlelerin zemin katlarına ticaret üniteleri yapılabilir.

b – Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe bürüt 75 m² den küçük konut projelendirilemez.

c – Otopark düzenlemesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.

d – Mania kriterleri uygulanacaktır.

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde
kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 – İhaleler, 03.04.2018 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleleri yapıp-
yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 – Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 – İsteklilerin, 03.04.2018 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten
sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden,
oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle
yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale
komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza
beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat
yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre
düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 – Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

,