İzmir Torbalı’da 9.2 milyon TL’ye gayrimenkul satılıyor!


İzmir Torbalı Belediyesi, Ayrancılar Mahallesi sınırları içerisindeki arsasını 2 Mart’ta ihale ile satışa sunuyor. Taşınmaz için belirlenen toplam muhammen bedel ise 9 milyon 292 bin 950 TL.

Torbalı Belediyesi Başkanlığı tarafından Ayrancılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 20 bin 651 metrekare yüzölçümlü arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale, 2 Mart 2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 – İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 457 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 20.651 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 HMax = 24.50

2 – İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 – İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 20/03/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 20/03/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 – ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 – MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 9.292.950,00 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 278.788,50 (iki yüz yetmiş sekiz bin yedi yüz seksen sekiz TL elli KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat yatırdıklarına dair belgeleri teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 – İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 20/03/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüne teslim edilecektir.

– Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

– Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

– Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) Ortak girişimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Tüzel kişi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

, ,