Gaziantep YİD modeli inşaat ihalesi 25 Ocak’ta yapılacak!

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şehitkamil İlçesi Umut Mahallesi’nde inşaat yapım ve kiralama işi ihale edecek. İhale 25 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Şehitkamil İlçesi Umut Mahallesi’nde Yap-İşlet-Devret modeline göre Küçük Sanayi ve Ticaret yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihale ediliyor. 13 milyon 97 bin 333 TL’lik ihale 25 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile Küçük Sanayi ve Ticaret yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ   :  Gaziantep

İLÇESİ   :  Şehitkamil

MAHALLESİ  :  Umut

CİNSİ :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    :  20.295,77 m²

PAFTA NO :  –

ADA NO :  2965, 2969, 2970, 2973, 4829, 5230, 5795, 5796

PARSEL NO  :  16, 5, 12, 16, 5, 8, 2, 2

TAHMİN EDİLEN BEDEL           :  13.097.333,51 TL

GEÇİCİ TEMİNAT   :  392.920,00 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür)

İHALE GÜNÜ :  25/01/2018

İHALE SAATİ  :  14:00

VAKIFLAR MECLİSİ KARARI   :  27.11.2017 tarih 626/597 sayılı kararı

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazların Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili Olarak;

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 626/597 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden,

Asgari olarak istenilen;

1) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılmasına,

2) İşin süresinin toplam 30 (otuz) yıl olması,

3) Kira bedellerinin ise;

İlk 3 yıl (yer teslimi tarihinden) aylık 5.000,00.- TL (Beşbin) TL kira alınması, 4. Yıl aylık kirasının 28.000,00 (Yirmisekizbin) TL olarak, 5. yıldan, sözleşmenin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı) oranında arttırılarak belirlenmesi,

4) Yüklenici tarafından Mimari, Elektrik, Mekanik ve Statik projelerinin hazırlatılması, Bölge Müdürlüğümüz, İlgili Belediyesi ve gerekli tüm Kurumlara onaylatılması, inşası yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ve ruhsatın alınması, inşaatın yapılması, tüm finansmanının sağlanması, proje hazırlama ve uygulama süresinin sözleşme tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 3 (üç) yılı geçmemesi,

5) İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, ayrıca yapılacak olan masrafların kira süresinin sonunda her halükarda İdareye terk ve teberru edilmiş sayılmasına,

6) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması,

7) Zorunlu sebeplerden dolayı toplam inşaat alanının azalması durumunda yüklenici tarafından ödenecek kira bedelinde değişiklik olmaması, inşaat alanının zorunlu sebeplerden dolayı %50 veya daha fazla eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, inşaat oranında artış olması durumunda aynı artış oranında kira artışı yapılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın yüklenici tarafından ödenmesi,

8) Bu taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 15, 16 ve 18. Maddeleri gereği Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan imar uygulamasına ait bedelin def’aten ve taşınmazların kırmızı kot ve imar durumu için hazırlattırılan plankote bedelinin resmi birim fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanmadan önce yüklenicisi tarafından ödenmesi,

B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, 5, 6, 7 Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 – 16.00 saatleri arasında; İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görebilirler ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki TR200001500158007276003629 nolu hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,

3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,

5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu

6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin %20’sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,

10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,

11) Teknik personel taahhütnameleri,

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,

13) Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR200001500158 007276003629 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,

15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,

Dış zarf içine koyarak 25/01/2018 günü ihale saati olan 14.00’e kadar İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No: 8, Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat: 4, 5, 6, 7 Şehitkamil/GAZİANTEP bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.

19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

,

Hemen Teslim 5 proje