Denizli Kale İlçesi’nde 3 milyon TL’ye kat karşılığı inşaat ihalesi!

denizli

Denizli Kale İlçesi Cevherpaşa Mahallesi’nde Kale Belediye Başkanlığı, üç milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz TL sermaye bedeli ile kat karşılığı inşaat yaptıracak.

Kale Belediye Başkanlığından:
1 – İhale konusu olan iş; Denizli İli, Kale İlçesi, Cevherpaşa Mahallesi, 195 Ada, 12 Parselde (888,46 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.
Toplam İnşaat Brüt Alanı: 5.637,48 m² , Konut/Mesken (brüt) Alanı: 3.709,51 m² , İşyeri (Brüt) Alanı: 1.118,97 m², Ortak Kullanım Alanı: 809,00 m²
İşin adı / Kullanım şekli: Konut + Dükkan
2 – İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak olup, ihale hakkında idari ve teknik bilgi yine Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.
3 – İhale; Cevherpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 19 Kale – Denizli Adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda 18.11.2016 Cuma Günü saat 15.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
4 – İhalenin Muhammen bedeli: 3.823.501,33 TL (üç milyon sekiz yüz yirmi üç bin beş yüz bir Türk Lirası otuz üç kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3’ü oranında 114.706,00 TL (yüz on dört bin yedi yüz altı Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
İhaleye sunulacak tekliflerde mahal listesinde belirtilen Belediyemize kalacak işyeri vasfındaki bağımsız bölümler (20 Adet İşyeri ve Kat Ofisi) dışında yükleniciye kalacak (30 adet mesken/konut) bağımsız bölümler karşılığı idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) dan başlayacak olup ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
5 – İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
a) Kanuni ikametgah belgesi
b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)
d) Tüzel kişi olması halinde;
d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)
d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.
e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri
f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri
g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi
h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.
ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
i) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.
6 – İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 18.11.2016 Cuma Günü, saat 15.00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
7 – Bu işe ait proje bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.
8 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.