Bergama Belediyesi 7.8 milyon TL’ye arsa satıyor!

Bergama Belediye Başkanlığı tarafından Zafer Mahallesi Ilıcacivarı Mahallesi’nde yer alan arsa ihale ile satışa çıkıyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 802 bin 419 TL olarak belirlenen arsa için ihale 2 Mart’ta gerçekleştirecek.

 


 

ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bergama Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasfı, hisse oranı, muhammen bedel ve geçici ihale teminatı yazılı 1 adet arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 02/03/2018 tarihinde Bergama Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda, ihale komisyonu huzurunda satılacaktır.

 

2 – İhale konusu taşınmaz KDV’den muaftır.

3 – İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 – Satış ihalesine katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 02/03/2018 tarihi saat 09:00’a kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

5 – İstekliler ihaleye katılabilmek için en az %3 oranında geçici teminatı Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu da olabilir.

6 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Bergama belediyesine borcu olmadığına dair belge Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

d) İkametgah İlmühaberi,

e) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

ı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

,