Bakırköy’de icradan satılık ev 12 milyon TL’ye!

Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


bakırköy
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi’nde bulunan ev, Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.

Bakırköy 18 İcra Dairesi tarafından İstanbul İli, Bakırköy İlçesi’nde bulunan ev satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şevketiye Mah. Serbest ve Hareket Ordusu mevkii, 340 Ada, 5 Parsel, 701,41 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli Ahşap Ev nitelikli taşınmaz.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/276 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 04/05/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre ” Satışa konu taşınmaz, tapuda İstanbul İl i.Bakırköy ilçesi3Şevketiye mahallesi,Serbesti ve Hareket Ordusu mevki i,36 pafta,340 ada.5 parsel sayılı,701.4 Im2.yüzölçümlü Bahçeli Ahşap Ev vasıflı taşınmazın tamamı olup,Satışa konu taşınmaz, Bakırköy ilçesi,Yeşilköy mahallesinde,Serbesti caddesi ile Hareket Ordusu caddesi köşesinde yer almakta,Serbesti caddesinden 11 kapı numarası alan parsel üzerinde Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu karan ile Eski Eser olarak tescilli,Belediyesindeki işlem dosyasındaki restorasyon projesine göre;Bodrum kat+Zemin kat+1 Normal kat+Çatı katlı yapı mevcuttur. Projesinde bodrum katında bakıcı girişi,2oda,mutfak,2 antre,banyo,hamam,yüzme havuzu,garaj,ısıtma odası,hidrolik dairesi,zemin katında 2 oda,salon,mutfak,antre,2 balkon ile bina girişi, l.ci normal katında 6 oda,2 banyo,duş,balkon piyesleri yer almakta, projesi ne göre bodrum katın brüt alanı: 379.00m2.,zemin katın brüt alanı: 132.00m2.,l.ci normal katın brüt alanı: 137.00m2.çatı katının brüt alanı:72.00m2.olup,bahçeli kargir ev vasıflı yapının toplam brütalanı:720.00m2.dir. Binanın zemin katında toprağa oturan 6.00m2. ve 7.00m2.alanlı 2 adet balkon mevcuttur. Binanın dış cephesi ahşap kaplamalı olup,binada bir asansör mevcuttur. Ayrık nizamlı bahçeli ev dört cepheli olup,kapı girişi Hareket Ordusu caddesi cephesinden 4 basamakla çıkılan zemin kattan sağlanmakta,evin dış kapısı çelik konstrüksiyonlu,dış pencere doğramaları ahşaptır.Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki işlem dosyasında;binaya ait 19.03.1993 tarih 92/2930 nolu 93/771 nolu projenin tadilatı oları restorasy.on-projesinin incelendiği,binaya ait 28.5.1993 tarih 2/16 nolu yapı ruhsatı bulunduğu,bina ile ilgili yjpj.tatil-tutanağında; “Anıtlar Kurulundan tasdikli eski eser restorasyon projesinde,Serbesti caddesi cephesindeki mevcut elemanlar askıya alınarak(sökülmeyerek) inşaatın devam etmesi gerekirken askıya alınan ön cephe elemanlarının sökülerek tahrip edildiği,sadece orta askısının mevcut olduğunun tespit ediidiği,binamn mühürlenerek faaliyetten men edildiği” belirtilmekte,bu tutanağa istinaden alınmış proje hilafı işlemlerin yıkım ve para cezası gerektiren encümen kararları bulunduğu ve İst.l Numaralı K.ve T.V.Koruma Kurulunun 03.08.2012 tarih ve 273 sayılı kararı ile ilgili kurumlara suç duyurusunda bulumBakırköy Bel.Bşk.Yazı İşleri Müdürlüğünün dosyada mübrez 20.01.2015 tarihli yazısında; Yeşil köy mahallesi,340 ada,5 parsele cephe Serbesti caddesinin 2014 yılı arsa m2.birim değerinin 3 OOO.-TL.olduğu belirtilmektedir, “denilmektedir.

Adresi : Bakırköy / İSTANBUL
Yüzölçümü : 701,41 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2014 tarih ve 8749 sayılı yazısında; Bakırköy, Yeşil köy mahallesi,340 ada,5 parsel sayılı bahçeli ahşap evin imar durumunun ve posta adresinin,KDV Kanunu’nda 01.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili “lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir işlemin yapılıp-yapılmadığının bildirilmesi ile ilgili yazıya istinaden;340 ada,5 parsel sayılı yerin; 16.09.2007/28.11.2012 t.t.li Yeşilköy Uygulama İmar Plan Tadilatında büyük bir kısmı ayrık nizam,TAKS:0.25, Hmax:14.50m(4 kat) irtifalı konut alanında,küçük bir kısmı ise yol alanında kaldığı 340 ada 5 parsel sayılı yerde;Yeşilköy mahallesi,Serbesti cad.No: ll/l numaralı bina bulunduğu, Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte 01.01.2013 tarihi itibarı ile taşınmaz ile ilgili herhangi bir proje onayı yapı ruhsatı düzenlenmediği belirtilmektedir.

Kıymeti :12.000.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler :-
1. Satış Günü: 16/11/2015 günü 10:10-10:20 arası
2. Satış Günü: 16/12/2015 günü 10:10-10:20 arası
Satış Yeri: Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.oov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil ı olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/881 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/08/2015

, , ,