Adana Yüreğir’de satılık 12 arsa 38.8 milyon TL’ye!

Adana Yüreğir İlçesi’nde bağlı Seyhan İlçesi’nde bulunan 12 arsa Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ihale usulü ile satılıyor… İhale 30 Kasım’da yapılacak.

Arsaların toplam muhammen bedeli 38 milyon 887 bin 66 lira olarak belirlendi.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

2 NO’ LU TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLAN METNİ

1 – Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satışı “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale
Yönetmeliği” hükümlerine göre “Kapalı Teklif” usulü ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 30.11.2017 tarihinde ve yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2 – İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri
içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.

3 – İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak
ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Adana Şubesi
TR150001500158007265622779 ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

4 – İhaleye katılacak tüzel kişiler İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin
sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekâletnameyi,
Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekâletnameyi vermeleri şarttır.

5 – İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu,
satış şartnamesini, tasdikli ikametgâh ilmühaberi (2017 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi evrakları ile birlikte başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya
komisyon sorumlu değildir.

6 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olmalıdır.

7 – İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak satış bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya ASKİ Genel Müdürlüğü banka hesaplarına tebliğ tarihinden itibaren
15 takvim günü içerisinde peşin veya Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; süresiz kesin teminat mektubu sözleşme düzenlemek suretiyle ihale
bedelinin dörtte birini peşin, kalanını sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk 5 ay içerisinde eşit taksitler halinde yatırılacaktır.

8 – Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre
yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

,