Afyonkarahisar’da 2 arsa 5.9 milyon TL’ye satılıyor!

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Demirçevre Köyü’nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 904 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 21 Mart’ta gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 2 adet taşınmazın (1 ve 2. Sıra) satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi
gereğince “Açık Teklif Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 – İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 – İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının
verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz
Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile
geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertible döviz.),

d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından
yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 – Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri
peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer
vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.