İskenderun Belediyesi’nden satılık 2 arsa! 19.8 milyon TL’ye!


İskenderun Belediye Başkanlığı tarafından Sarıseki İmar ile Karayılan İmar Mahallesi’ndeki 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Organize Sanayi Bölgesi ve merkezi iş alanı imarlı arsalar için toplam muhammen bedel 19 milyon 880 bin 700 TL olarak belirlendi. Taşınmazların ihalesi 22 Mart’ta gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İskenderun Belediye Başkanlığından:


1. TABLO: Satışı yapılacak Taşınmazların

Madde 1 – Mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-41. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile tablodaki sıraya göre satılacaktır.

Madde 2 – Yukarıda 1. Tabloda 1. sırada özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 554/2400 hissenin ihalede 3. şahıslar tarafından alınması durumunda oluşacak ihale bedeli 4721 sayılı TMK kanununun İlgili maddeleri gereğince şufa hakkı (önalım) olan diğer hissedarlara teklif edilecek olup taşınmazı almaması durumunda 3. Şahsa (ihaleyi alan) devri yapılacaktır.

Madde 3 – İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4 – İhaleye ilişkin şartname ve eklerini Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz alınabilir.

Madde 5 – İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre hazırlanmış;

a- Dış Zarf

b- İç Zarf

c- Teklif Mektubu (şartnamenin ekinde mevcut)

ç- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

d- Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

e- Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan Belediyemize borcu yoktur evrakı

f- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi gerekmektedir.

g- Geçici Teminatın Belediye hesabına veya Belediye veznesine yatırıldığına dair banka dekontu, vezne dekontu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (her teminat mektubunda ihale tarihinin ve hangi taşınır veya taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir (mahalle, köy, ada, parsel, taşınırın cinsi vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) hesap no: HALKBANK İSKENDERUN ŞUBESİ TR560001200922300007000026

ğ-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

h- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

ı- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i- Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

j- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

k- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Madde 6 – Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun hazırlanarak 22.03.2018 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar İskenderun Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 7 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 8 – “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 9 – Postayla yapılacak başvurular için adresimiz İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüdür.

İlan olunur.

,