Yalova Çiftlikköy’de 10.4 milyon TL’ye satılık 12 arsa!

 

Yalova Çiftlikköy’de 12 arsa 10.4 milyon TL’ye satılıyor. Arsaların toplam muhammen bedeli 10 milyon 428 bin 812 TL olarak belirlendi.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Yalova Çiftlikköy Belediye Başkanlığı tarafından mülkiyeti belediyeye ait Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Siteler Mahallesi’nde yer alan 12 arsa ihale usulü ile 24 Ocak’ta satışa sunuluyor.

 

TAŞINMAZ MALLAR (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 – 03.01.2018 tarih ve 2 nolu sayılı Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 – Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova – İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 – İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A – Gerçek kişilerde aranacak şartlar: a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC. Kimlik No olacak) b) Kanuni ikametgâh belgesi, c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ( varsa telefon numarası, e-posta adresi)

B – Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C – Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ORTAK şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı, b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D – Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar: a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 – Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir – Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 – İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat 13.50’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 – İhalede kesinleşen bedellerin ödemesi ile ilgili olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı; ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ya da taksitli ödeme halinde; yarısını peşin, kalan yarısı 2 ay sonra ödenecektir. İlan olunur.

 

,