Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı!


Türkiye Varlık Fonunun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı
Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye gönderildi…

Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı!
Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye gönderildi.

Tasarı ile sürdürülebilir büyüme ve finansal gelişmenin sağlanması amacıyla Türkiye Varlık Fonu kurulması, aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi tabiplerinin defin ruhsatı verme görev ve yetkilerinin bulunmadığı yönündeki Danıştay kararı dikkate alınarak bunların defin ruhsatı verebilmelerine ilişkin düzenleme yapılması,


Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yapılmakta olan temapark ve hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari ünitelerin kurulmasına olanak sağlanması,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığı personeli tarafından geçici görevle yürütülmesine beş yıl daha devam edilmesi, gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda tescilli olan ve üzerlerine eski malikleri tarafından fabrika veya ticarethane niteliğinde bina ve tesisler kurularak işletilen taşınmazlardan, hakkında açılan davalar sonucunda mahkemelerce orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle kişiler adına olan tapuları iptal edilenlerin ekonomiye yeniden kazandırılması,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin beş vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi ve gelir vergisinden istisna tutulması, gayrimenkul sahibi tarafından, taşınmazın iktisadi değerini artıracak nitelikte yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların belli bir düzeyi aşması durumunda gider olarak indirilebilmesi,

Vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesinti aptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi,

Kamu personelinin mali haklarına ilişkin kanun hükmünde kararnamelerle yapılan bazı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesince iptali sonucu doğan boşluğun telafisi amacıyla düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısının tam metni için tıklayınız

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

, ,