Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların alım satım işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Burada yapılan tapu hizmetine karşılık olarak belli oranlarda tapu masraflarının da ödenmesi isteniyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Bu masrafların başında tapu harcı ve tapu döner sermaye ücreti geliyor. Tapu harcını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı bir şekilde satış bedeli üzerinden binde 20 oranında ödüyor.

Tapu döner sermaye bedeli ise sadece alıcı tarafından tahsil ediliyor Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.

Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Bu bedeller de her sene yeniden belirleniyor.

2018 yılında uyugulanacak tapu döner sermaye ücreti de belli oldu. İşte tapu döner sermaye ücreti 2018..

Tapu döner sermaye ücreti 2018!

Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL

İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL

Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli

Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Özel Durumlar

1.1 Satış İşlemleri

1.1.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri

1.1.1.1 Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.1.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.2 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri

1.1.2.1 Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.2.2

Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.1..3 Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde

1.1.3.1

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.1.4 Devre mülk satış işlemleri

1.1.4.1 Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.4.2

Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner

sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre

mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli

formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.2.

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu

doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. 483.50 TL

İpotek Tesisi İşlemi

1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner

sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.4 Satış ve İpotek Tesisi İşlemi

1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.4.2

Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için

belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.5

Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.6

Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 34.50 TL

1.8

Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 21.00 TL

1.9

Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.

1.10

Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro

müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.) 216.00 TL

1.11 Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 155.00 TL

1.11.1 1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak) 69.50 TL

 

Tapu döner sermaye masrafları 2017!
 

Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje