Sivas’ta satılık 1 arsa ve 10 daire 15 milyon TL’ye!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Sivas’ta yer alan 1 arsa ve 10 daire ihale usulü ile satışa sunuluyor. Taşınmazların ihalesi 14 Kasım’da yapılacak.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından Sivas Merkez Kadıburhanettin Mah. 6138 ada 2, 3, 4, 5 nolu parsellerde kayıtlı toplam 13.007,93 m2 yüzölçümlü arsa ile Sivas Merkez Örtülüpınar Mahallesi 338 ada, 34 nolu parsel Başara Apartmanı A Blokta bulunan; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20 bağımsız bölüm nolu 10 adet mesken satışa sunuluyor.

Toplam muhammen bedeli 15 milyon TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 14 Kasım’da yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1 – Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile ihale tarih ve saati belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı
Teklif usulüyle ayrı ayrı satılacaktır.
2 – İhaleler, İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3 – İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
4 – İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı olmak üzere, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise yılı içinde alınan bağlı olduğu oda kaydı ile Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl
Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
5 – İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
6 – İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 – Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur.
SATILACAK TAŞINMAZLAR

, ,