Sivas Kılavuz Mahallesi’nde satılık arsa! 8 milyon TL’ye!

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, Kılavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8 bin metrekare yüzölçümlü arsayı ihale ile satışa sunuyor.

Muhammen bedeli 8 milyon TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 13 Şubat 2018 Salı günü saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 – Merkez İlçe Kılavuz Mahallesi 5898 ada 1 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine (5/8) ve Sivas Belediyesine (3/8) ait olan 8.000,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın tamamı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle satılacaktır.

2 – Taşınmazın muhammen bedeli 8.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 240.000,00 TL’dir.

3 – İhale, İl Encümenince, 13 Şubat 2018 Salı günü Saat: 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

5 – İSTEKLİLERİN: İhale için, aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)

c) Tebliğe esas ikamet belgesi,

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) İstekli tüzel kişilik ise yılı içinde alınan bağlı olduğu oda kaydı ile Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

g) Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

6 – İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7 – İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 – Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.