Şile Balibey’de satılık arsa! 8.2 milyon TL’ye!

Şile Balibey’de yer alan arsa Şile Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. Arsanın ihalesi 29 Mart’ta gerçekleştirilecek.

 


Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Şile Balibey’de yer alan 4 bin 560 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Ticaret ve konut imarlı arsa için toplam muhammen bedel 8 milyon 208 bin TL olarak belirlendi. Arsa için ihale 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11.00’da yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile 29/03/2018 Perşembe günü saat: 11.00’da satış ihalesi yapılacaktır.

• İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı – Encümen Toplantı Salonu

• İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 Şile / İSTANBUL

• Geçici Teminat Bedeli : 246.240,00 TL (İkiyüzkırkaltıbinikiyüzkırk Türk Lirası)

• Şartname Bedeli : 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

• İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

• İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 29/03/2018 tarih ve saat: 11.00’a kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – GERÇEK KİŞİLER

a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2 – TÜZEL KİŞİLER

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

,