Selçuklu Kongre Merkezi 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuklu Kongre Merkezi’ni 10 yıllığına kiraya veriyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nin ihalesi 9 Kasım’da gerçekleştirilecek.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Selçuklu Belediye Başkanlığı, toplam kullanım alanı 35 bin 325 metrekare olan Selçuklu Kongre Merkezi işletilmesi, 9 Kasım 2027 tarihine kadar kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 9 Kasım’da yapılacak.

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Selçuklu Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu Kongre Merkezinde yer alan
• Yaklaşık 2000 kişilik Kongre Salonu ve müştemilatı,
• Yaklaşık 1000 kişilik çok amaçlı tiyatro, gösteri salonu ve müştemilatı,
• Yaklaşık 1400 m2 Balo Salonu ve müştemilatı,
Seminer ve Toplantı Salonları, Oda Tiyatro ve Hazırlık Odası, Sinema Salonu, Restorantlar, Kafe Restorantlar, Kafeteryalar ve Dükkanların içinde bulunduğu toplam kullanım alanı 35,325 m2 olan Selçuklu Kongre Merkezi
işletilmesi Kapalı Teklif usulü ile ve ekli şartname dahilinde KDV Hariç Brüt Gelirin %5 + KDV (Yıllık min. 300.000,00 TL + KDV) (Tahmini yıllık brüt ciro 6.000.000,00 TL’dir). 1 yıllık muhammen bedelle 1 Yıllık Kira muhammen
bedel, 90.000,00-TL geçici teminatı üzerinden 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre 09.11.2027 yılı sonuna kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir.
İhale 09.11.2017 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
A- Gerçek kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi (2017 yılı), Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge (2017)
d- SGK borcunun olmadığına veya SGK kaydı bulunmadığına dair belge (2017)
e- Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya vergi Dairesine kaydı bulunmadığına ait belge (2017)
e- Noterden olaylı imza beyannamesi (2017)
f- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi (2017)
g- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
h- Beş Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmış en az 1000 odalık ön rezervasyon yaptığına dair sözleşme örneği.
ı- İhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik organizasyon işinin yaptığını gösteren belge veya belgeler
B- Tüzel kişi olması halinde:
a- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
b- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış kayıt belgesi,(2017)
c- SGK ve Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya kaydı bulunmadığına ait belge (2017)
d- Noterden olaylı imza sirküsü (2017)
e- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü (2017)
f- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (2017)
g- Beş Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmış en az 1000 odalık ön rezervasyon yaptığına dair sözleşme örneği.
h- İhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik organizasyon işinin yaptığını gösteren belge veya belgeler.
C-İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:
Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
A, B, C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 10 yıllık kirasının %3 ü olup Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ. Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen
belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri şarttır.
Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.
İhaleye katılacakların ihale evraklarını en geç 09.11.2017 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

,

Hemen Teslim 5 proje