Salihli Belediyesi 10.8 milyon TL’ye gayrimenkul satıyor!


Salihli Belediye Başkanlığı Caferbey, Kurtuluş, Kırveli, Çakallar, Kemerdamları, Adala, Mersindere ve Kabazlı Mahallesi’ndeki 30 arsa, bağ ve araziyi ihale ile satışa sunuyor.

İhalesi 27 Mart’ta yapılacak gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 10 milyon 817 bin 535 TL olarak açıklandı.

 


 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen arsa ve arazi niteliğine sahip taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41. maddelerine göre 27/03/2018 tarihi Salı günü saat 13.30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 26/03/2018 tarihi saat 16.30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 – İhaleye çıkarılan arsaların ve arazinin bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

3 – İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1.1 – Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2 – Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3.1.3 – Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4 – Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı

3.1.5 – İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6 – Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu

3.1.7 – Katılımcıya ait imza sirküsü

3.1.8 – Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2 – İsteklinin bir şirket olması halinde;

3.2.1 – Tüzel kişiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı

3.2.2 – İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3 – Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4 – Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5 – İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi 250,00.-TL. bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

,