riskli-yapi-tespiti-lisans-belgesi-ucretleri-2017

 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespitinin nasıl yapıldığına ilişkin esaslar yer alıyor.

Riskli yapı raporu almak için bina maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı yeterli oluyor. Apartmanlarda karar almaya gerek kalmıyor ve bu aşamada çoğunluk da aranmıyor.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Riskli Yapı Tespiti için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurarak tespit kredisi talebinde bulunuluyor. Aynı şekilde yıkım işleri ve tahliye işlemleri için de İdareden yardım ve kredi talebi istenebiliyor.

Riskli yapı tespiti talebi için, tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi yeterli oluyor. Aynı zamanda tespit işlemi için lisans ücretlerini ödemeleri gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2017 Yılı Birim Fiyat Listesine göre riskli yapı tespiti lisans belgesi KDV dahil 5 bin lira olarak belirlendi.

Riskli yapı tespiti lisans belgesi ücretleri 2017

Riskli yapı tespiti lisans belgesi unvan değişikliği KDV dahil 750 lira

Riskli yapı tespiti lisans belgesi kayıp – çalıntı nedenlerle belge yenileme bedeli Riskli yapı tespiti lisans belgesi 750 lira

Riskli yapı tespiti başarı belgesi kayıp – çalıntı nedenlerle belge yenileme bedeli Riskli yapı tespiti lisans belgesi 250 lira

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler

0-500 metrekare arası
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 0-500 metrekare arası/500 metrekareye kadar her metrekare için KDV dahil 4,86 lira

501-1000 metrekare arası
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 501-1000 metrekare arası/500 metrekaresi için KDV dahil 2 bin 427 lira

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 501-1000 metrekare arası/501 metrekareden yukarısı her metrekare için KDV dahil 3,78 lira

1001 metrekareden fazla
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 1001 metrekareden fazla/ 1000 metrekaresi için KDV dahil 4 bin 315 lira

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 1001 metrekareden fazla/ 1001 metrekareden yukarısı her metrekare için KDV dahil 2,16 lira

Lisans belgesi için gerekenler
Lisans belgesi alabilmek için, kuruluşun ortaklarından biri tarafından dilekçe ile Bakanlığa müracaat ediliyor. Dilekçeye ek aşağıdaki belgelerin temin edilmesi de gerekiyor.

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca İnşaat Mühendisleri Odasınca düzenlenmiş İşyeri Tescil Belgesi (İTB)

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

c) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken inşaat mühendisinin (statiker);
i. Riskli yapı tespit sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-1’e uygun taahhütnamesi,

ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece
tasdiklenmiş diploma sureti,

iii. Odaya kayıt belgesi,

iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü

v. T.C. Kimlik numarası,

vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında proje hazırlanması veya incelenmesi konularında fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler (söz konusu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de belirtilen yapı sınıflarına dahil olması gereklidir).

d) Çalışmaya katılacak jeoloji veya jeofizik mühendisinin (yerbilimci);
i. Riskli yapı tespitinde zemin araştırmaları sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-2’ye uygun taahhütnamesi,

ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece tasdiklenmiş diploma sureti,

iii. Odaya kayıt belgesi,

iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü

v. T.C. Kimlik numarası,
vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında jeolojik-jeoteknik etüdlerde fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler,

vii. Bu hizmetin lisans başvurusunda bulunan kuruluşta istihdam edilen mühendisler vasıtası ile değil de, hizmet satın alınmak suretiyle yapılmak istenilmesi hâlinde, yukarıdaki belgelere ilaveten hizmetinden faydalanılacak ile yapılan hizmet sözleşmesi ve zemin araştırmaları sorumluluğunu üstlenecek mühendisin Ek-3’e uygun taahhütnamesi

 

 

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje