Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 ildeki 10 gayrimenkulü özelleştirecek. Gayrimenkuller için en son 4 Ocak 2018 tarihine kadar teklif verilebilecek.

 


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Kırklareli’deki 10 gayrimenkul Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale usulü ile özelleştiriliyor.

 

 

TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

YATIRIMCILARA DUYURU
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

Taşınmazlar listesi
1.) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 Mahallesi, 42106 ada, 1 no.lu parseldeki 4.834 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesi, 28684 ada, 1 no.lu parseldeki 4.574 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

3.) Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman Mahallesi, 47545 ada, 1 no.lu parseldeki 17.785 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 13.261 m2 Maliye Hazinesi hissesi

4.) İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 150 no.lu parseldeki 9.716 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

5.) İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 1214 no.lu 1.963,87 m², 1215 no.lu 455,61 m², 1216 no.lu 55,58 m², 102 ada, 4 no.lu 4.359,24 m², 102 ada, 5 no.lu 47.118,94 m², 616 ada, 9 no.lu 71,54 m², 616 ada, 10 nolu 8,84 m² yüzölçümlü parseller ile 2.321,16 m² yüzölçümlü 809 ada, 2 no.lu parseldeki 2.284,03 m² Maliye Hazinesi hissesi bir bütün halinde

6.) İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 207 ada, 4 no.lu parseldeki 11.829 m2 yüzölçümlü taşınmaz

7.) İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 267 ada, 12 no.lu 6.196,96 m2 yüzölçümlü parsel üzerindeki CK1-1 Blok no.lu bina

8.) İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 264 ada, 7 no.lu 29.458 m2 yüzölçümlü parsel üzerindeki C1-9 Blok no.lu bina

9.) Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Tanpınar Mahallesi, 6926 ada, 1 no.lu parseldeki 91.110,84 m2 ve 6926 ada, 8 no.lu parseldeki 74.063,60 m2 yüzölçümlü taşınmazlar bir bütün halinde

10.) Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1350 ada, 1 no.lu parseldeki 16.242,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1 – İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
3 – İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
– T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
– T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.
4 – Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %13 (Yüzdeonüç) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
5 – Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler Taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir
6 – Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
7 – İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
8 – Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
9 – Ayrıca 1-2-6-7-8 no.lu taşınmazlar için (0 312) 585 81 64 – 585 83 84, 3-9 no.lu taşınmazlar için (0 312) 585 84 87- 585 84 59 – 585 84 61, 4-5-10 no.lu taşınmazlar için (0 312) 585 84 52 – 585 83 62 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

,

Hemen Teslim 5 proje