Mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir

Mirastan feragat sözleşmesi mirasçı ile yapılan, ileride doğacak miras hakkına ilişkin beklentiden bir karşılık alınarak veya karşılık alınmadan vazgeçmeyi amaçlıyor. Peki mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte mirastan feragat sözleşmesi iptali…

Mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir?
Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile gelecekteki muhtemel mirasçısı arasında yapılan, ileride doğacak miras hakkına ilişkin beklentiden bir karşılık alınarak veya karşılık alınmadan tamamen veya kısmen vazgeçmeyi amaçlayan bir sözleşme olarak nitelendiriliyor.

Mirasçı ile yapılan mirastan feragat sözleşmesi geçerlilik şartları Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince; feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybediyor. Peki mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte mirastan feragat sözleşmesi iptali…

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması durumunda, mirastan feragat sözleşmesi iptali gerçekleşiyor.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılıyor ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması durumunda, mirastan feragat sözleşmesi iptali gerçekleşiyor.

Mirastan feragat sözleşmesinin iptali isteminde taraf delillerinin toplanması gerekiyor. Mirastan feragat sözleşmesinin iptali davası aşağıda yer alıyor:

YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/3314
K. 2008/5755
T. 18.11.2008

DAVA: Soyer Şimşek ve Işık Şimşek ile İnci Pratik aralarındaki mirastan feragat sözleşmesinin iptali, tenkis ve alacak davasının reddine dair Mersin 3. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 03.03.2008 gün ve 640/105 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 18.11.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden Soyer Şimşek bizzat vekili Avukat Ahmet Sağlam ve karşı taraftan İnci Pratik vekili Avukat Erden Er geldiler. Duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve hazır bulunanların sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacılar Soyer ve Işık Şimşek vekilleri, babalarının evlatlıktan reddetme korkusu ve davalının eşinden boşanacağı endişesiyle ortak miras bırakan Süleyman Işık adına kayıtlı dava konusu 3071 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümden davalı lehine mirastan feragat ettiklerini, özgür iradeleri ile karar vermediklerini ileri sürerek 12.3.2001 tarihli mirastan feragat sözleşmesinin iptal edilmesini, bu istekleri yerinde görülmezse, TMK.nun 506 ve devamı maddelerine göre tenkise veya feragat karşılığı olarak aldıkları 6000 YTL’nin davalıya geri verilerek vekil edenlerinin de miras paylaşımına katılmalarına karar verilmesini istemiştir.

Davalı İnci Pratik vekili, hak düşürücü sürenin geçtiğini, sözleşmede belirtilen feragat karşılığının davacılara ödendiğini, serbest iradeleriyle sözleşme imzalandığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, dava dilekçesindeki anlatımlara göre iradeyi sakatlayan olguların gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, hata, hile ve ikrah nedeniyle mirastan feragat sözleşmesinin iptali isteğine ilişkindir. Sözleşmeyi imzalayan tarafların iradelerini sakatlayan yukarıda tanımlanan her türlü olgu, tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir. Davacılar vekili tarafından delil listesi sunulmasına rağmen, mahkemece dava dilekçesindeki anlatımlarla yetinilerek, taraf delilleri toplanmadan yazılı şekilde karar verilmiştir. Uyuşmazlık hakkında hüküm kurulabilmesi için iddia ve savunmaya ilişkin delillerin eksiksiz olarak toplanması gerekir. İddia ve savunma doğrultusunda taraf delilleri eksiksiz olarak yöntemine uygun şekilde toplanarak, tartışılıp değerlendirilerek uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve incelemeye dayanarak delil toplanmadan karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle, yerinde görülen davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün HUMK.nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca 550 YTL.Avukatlık ücretinin davalıdan alınarak Yargıtay duruşmasında Avukat marifetiyle temsil olunan davacılara verilmesine ve 14,00 YTL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 18.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mirastan feragat sözleşmesi 2016!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com