Kiracılar dikkat! Fahiş kira artışına dava açabilirsiniz!

Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte ÜFE’ye göre hesaplanan kira tutarları artık TÜFE’ye göre hesaplanıyor. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.

7161 sayılı, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesi binlerce kişiyi etkiliyor. Eskiden artışlarda üst sınır ÜFE iken, artık üst sınır son on iki aylık ortalama TÜFE sayılıyor.

2018 Aralık ayı değerlendirildiğinde 2 bin liralık kirada 214 lira cepte kalacak. ÜFE’deki son on iki aylık değişim yüzde 27.01 iken bu oran TÜFE’de yüzde 16,33 olarak kaydedild. Bu oranlar dikkate alındığında 2 bin TL’lik kirada 2014 TL’lik avantaj sağlanmış oldu.

Kiracı kira tutarının tespiti için dava açma hakkına sahip. Kira artışında sınırları aşmak kiracıyı haklı gösterir. Emsal kira bedelleri her ay açıklanan oranlara göre adil bir şekilde artırılması gerekiyor. Kiracı, çevredeki benzer mülklerin kiralarına bakılarak mal sahibinden indirim yapması talep edilebilir, eğer bu talep kabul görmezse mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Kira zammı zorunlu mu?

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin ESAS NO. 2014/1986, KARAR NO. 2014/2823 ve 11.3.2014 tarihli kararında bu konu ile ilgili şu ifadeler yer aldı: “Kira parasının tespiti bir sınırlamadır ve hakim kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğunu gözetmelidir. 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu yer ile ayrı ayrı ( konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. ) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”