Kiler GYO kar dağıtımını yayınladı!

kiler gyo

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kar dağıtımı yönetim kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda paylaştı

Kiler GYO açıklama;
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2016 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 70.624.573 TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 62.797.644,47 TL net dönem zararı ile gerçekleşmiştir.
Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan dönem karından “vergi gideri”, ve “birinci tertip yedek akçe” tutarlarının düşülmesi ve “bağış” tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan 62.797.644,47 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS’na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 70.624.573 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.