Kepez Belediyesi’nden inşaat ihalesi! 9.6 milyon TL’lik!


Çanakkale Kepez Belediyesi, Hamidiye Mahallesi’nde kat karşılığı inşaat yaptırıyor. İnşaat işi için ihale 28 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığı tarafından Kepez Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6 bin 327,35 metrekare büyüklüğündeki konut+arsa imarlı arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılıyor.

Söz konusu işin muhammen bedeli 9 milyon 654 bin 590 TL olarak belirlenmiş olup ihalesi 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.


KAT KARŞILIĞI TAŞINMAZIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:

1 – Kepez Belediyesine ait Hamidiye Mahallesinde tapunun 557 Ada, 1 parselde kayıtlı 6.327,35 m2 miktarındaki taşınmaz 1/1000 uygulama imar planlarında E= 1.00 H=18.50 (6 kat) BHA, Ticaret + konut alanında kalmaktadır. 557 Ada, 1 parsele projesine uygun olarak kat karşılığı yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin a fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 – İhale 28.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 – Söz konusu işin Muhammen bedeli 9.654.590,60.- TL (Dokuz milyon altı yüz elli dört bin beş yüz doksan Türk Lirası altmış Kuruş) olup geçici teminat ise 289.637,72-TL (İkiyüzseksendokuzbin Altıyüzotuzyedi Türk Lirası Yetmişiki Kuruş’ tur.)

4 – İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 500,00 TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 – İnşaat kat karşılığı yaptırıldığından teminat olarak, ihaleyi üstlenecek şahıs veya firmaya kalacak olan bağımsız İnşaat ruhsatının alınması ile 30 gün içinde kat irtifakı kurulacak olup proje ve ruhsat karşılığı yüklenicinin dairelerinin %20’si, Belediyeye verilecek olan mülklerin kaba inşaatı ve çatısı tamamlandığında %40’ı, Belediyeye verilecek olan mülklerin ince inşaatı tamamlandığında dairelerin %30’u, ada içi ve çevre düzenlenmesi tamamlandıktan ve iskan ruhsatı alındıktan sonra %10’i, oranında isabet eden arsa paylarının tapu devri gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin inşaatı bırakması durumunda devredilmeyen kısımlar direkt olarak işverene ait olacaktır. Yüklenici tapuda devri yapılmadan önce kendisine kalan bağımsız bölümleri satamaz. Yüklenici tarafından tapu harici yapılan satışlar belediye tarafından tanınmayacaktır.

6 – İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 28.03.2018 İhale günü en geç Saat 09.30’a kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002), TC Halk Bankası 18 Mart Şubesi (IBAN TR 16 0001 2001 4550 0007 0000 10) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 09.30 dan sonra teminat kabul edilmez.

7 – İhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihinden en az 1hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15’dan az olamaz).

J) Mali durum bildirisi

K) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname.

L) İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde keşif bedelinin en az 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) bina yapım iş bitirme belgesini veya 3500 m2 (metrekare) Bina İnşaatı (tek bir iş için) gerçekleştirdiğine dair bina yapım iş bitirme belgesini sunacaktır.

M) Teknik personel taahhütnamesi: Yüklenici işi yürütebilmesi için 1 adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi 5 yıl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet Elektrik Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet İnş. Teknikeri 5 yıl deneyimli çalıştıracağına dair taahhütname ve Teknik Personel Listesini sunacaktır.

N) Yapı araçları taahhütnamesi: Yüklenici iş yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 1 adet Kamyon, 1 adet vibratör, 1000 m2 İş İskelesi.

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 100,00-TL (Yüz TL) dir.

8 – İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.

9 – İstekliler teklif mektuplarını Kepez belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne en geç 28.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü saat 10.00’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

10 – Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

,