Karatay Belediyesi’nden satılık 3 arsa! 41.7 milyon TL’ye!

Karatay Belediyesi, 2 mahallesindeki 3 arsasını ihale usulü ile satışa sunuluyor. Arsaların ihalesi 24 Ocak’ta yapılacak.

Konya Karatay Belediyesi, Fevzi Çakmak ve H. Yusuf Mescit Mahallelerinde yer alan 3 arsayı ihale usulü ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 41 milyon 767 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 15.10’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacak.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller
2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 – İhale 24.01.2018 Çarşamba günü saat 15.10’da belediye encümenince, encümen
toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – Arsa bedelleri; 1 ve 2 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten
1 ay sonra başlamak üzere 12 ay eşit aralıklı taksit halinde, 3 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 – Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A – Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (T.C. Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri
için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir)

f) Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

B – İç zarf

a) Teklif mektubu

5 – Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler
ihale zarflarını ihale günü saat 12.00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul
edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 – Belediye Encümeni; ihaleyi
yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

, ,