Kapatılan balkon yargıtay kararı 2017!

 
Apartmanlarda yer alan balkonlar, malikler tarafından pimapenle kapatılarak içeriye dahil edilebiliyor.Evinin balkonunu, terasını kapatarak odayla bütünleştiren mülk sahipleri için Yargıtay’dan emsal bir karar çıktı.

Karara göre, balkonun ya da terasın odaya dahil edilebilmesi için binadaki ya da sitedeki tüm kat maliklerinin onayı gerekecek.

Kapatılan balkonlarla ilgili olarak, Yargıtay kararı şu şekilde:

T.C. YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/9972
KARAR NO:2016/7042
KARAR TARİHİ: 02.05.2016

MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi
DAİRENİN SALONU İLE TERS BALKON ARASINDAKİ DUVARIN KALDIRILARAK SALONLA BİRLEŞTİRİLMEK SURETİ İLE BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLMESİ PROJEYE AYKIRILIK OLUP ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ
Dava dilekçesinde, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılar tarafından yapılan projeye aykırılıkların giderilmesini istemiş, mahkemece 4/5 çoğunluk olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Balkonların kapatılması Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi gereği 4/5 çoğunluk ile mümkün ise de bu durum balkonun kapalı alan haline getirilmesine ilişkin olup, odalar ile balkon arasındaki duvarın yıkılıp kullanılması mimari proje değişikliği gerektirir ve ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür.
1-Somut olayda A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri dışındaki davalılar mevcut olan projeden balkon kapatılarak kullanılmış, eklentisi olan oda ile bir bütün haline getirilmediği için verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından mahkeme kararının bu bağımsız bölümler yönünden onanmasına,
2-A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri bilirkişi raporuna göre salon ile teras arasındaki duvarın kaldırılması suretiyle tek bir hacim halinde bağımsız bölüme katılarak kullanılmaktadır. Bu durum ana taşınmazda proje değişikliğini gerektirmekte olup, kat maliklerinin oybirliği ile aldığı herhangi bir karar da dosyaya sunulmamıştır. Buna göre mahkemece teras ile salon arasındaki duvarın projeye uygun yaptırılarak eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu bağımsız bölümler yönünden davanın tamamen reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.