Kahramanmaraş Büyükşehir’den 10.9 milyon TL’ye 2 tesis!

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2 adet tesisi, yap-işlet modeli ile kapalı teklif usulü kiraya verecek. Tesislerin ihalesi 13 Şubat’ta yapılacak..


Kapıçam Tabiat Parkı Ekstrem Sporları Tesislerinin Yapımı ve Mevcut Kır Lokantası ve Mevcut Büfenin tadilatının yapılarak İşletilmesi İşi için yatırım maliyet bedeli 5 milyon 538 bin TL olarak açıklandı. Tesisin 1 yıllık kira bedeli ise 7 bin TL + KDV olarak belirlendi.

Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 599 ada 12 parsel üzerinde bulunan Atatürk Parkı Kafum Yerleşkesi 5300 metrekare alan içerisine düğün salonu yapım ihalesinin yap-işlet modeli işinin muhammen bedeli ise 5 milyon 400 bin TL olarak tespit edildi. Tesisin 1 yıllık kira bedeli ise 12 bin TL + KDV olarak belirlendi.

2 ADET TESİS YAP-İŞLET MODELİ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda yazılı 2 (iki) adet tesis, yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya verilecektir.

2 – İhaleler İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

3 – İhaleler ile ilgili şartnameler 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.

4 – İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen modüler kesimhanelerin ve kantin yerinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır.

5 – İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası;

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu;

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller;

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları;

6 – İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. 1. İhaleye (Kapıçam Tabiat Parkı) katılacak şahıs ve firmaların Projelerdeki Extreme sporlardan herhangi birine ait tesis yaptığına veya işlettiğine ya da bu türdeki sporları yaptırma/antrene etme yetkisi ve becerisi bulunduğuna dair resmi kuruluşlardan alınmış ruhsat, izin, sertifika vb. belge.

j. 1. İhaleye (Kapıçam Tabiat Parkı) katılacak şahıs ve firmaların 1.000.000,00.-TL (Birmilyon Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur

k. 2. İhaleye (Düğün Salonu) katılacak şahıs ve firmaların 500.000,00.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

l. 2. İhale (Düğün Salonu) yabancı yatırımcılara açıktır. Detaylar şartnamede mevcuttur.

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

ORTAK GİRİŞİMDE;

m. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

n. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

o. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

p. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

r. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

s. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

7 – İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 13/02/2018 Salı günü saat 15.00’e kadar T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

, ,