İstanbul Defterdarlığı’ndan 45,9 milyon TL’ye satılık 37 gayrimenkul! 

 

İstanbul’un 11 ilçesindeki 37 gayrimenkul, İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış bedeli 45 milyon 92 bin 329 TL.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

21 adet taşınmazın ihalesi 24 Ağustos’ta, 16 adet taşınmazın ihalesi ise 14 Eylül’de gerçekleşecek.

Açık artırma usulü ile satılan gayrimenkuller Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Eyüp, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri, Başakşehir, Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli İlçelerinde bulunuyor.

 

İhale ilanı için tıklayın

 

 

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve
saatlerde satışa ve kiraya çıkarılmıştır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27.
maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte
getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla  nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel
kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza
sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim
beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini
teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde 8 taksitle kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca kira bedeli yıllık peşin veya üçer
aylık dilimler halinde 4 taksitle tahsil edilir.
4-İhaleye ait şartname  internet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri  geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin
edebilirler.
6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.

8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması
şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

,