İmar planı askı ilan tutanağı!

İmar planı askı ilan tutanağı

 

İmar planları, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan ediliyor. Bu süreye imar planı askı süresi deniyor. İşte İmar planı askı ilan tutanağı örneği…

İmar planı askı ilan tutanağı!
İmar planı, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plan olarak ifade ediliyor.

İmar planı Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler veya özel kanunlarla planlama yetkisi verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanıyor.

Uygulama planları Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe giriliyor. Planlar ilgili idaeler tarafından bir ay süreyle ilan ediliyor. İlanı yapılan belgeye imar planı askı tutanağı deniyor.

Askı ilan tutanağı örneği…
”Küçükçekmece İlçesi Sefaköy 22 pafta 4991 sayılı parselin Park Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 11-12-2013 tarih ve 2546 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek 17-12-2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmış olup ; gazete ilan tarihi olan 07-02-2013 günü Müdürlüğümüz koridorunda ve Belediyemiz İnternet sitesinde bir (1) ay süre ile yayınlandığına dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.”
Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebiliyorlar.İmar planı askı tutanağına ilgili birimlerce bir ay süre içerisinde cevap gelmezse dava açılabiliyor.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen arsa ve arazi düzenlemesine yönelik parselasyon işleminden Kanun’un 19/1. maddesinde askı süresinin bir ay olduğu belirtiliyor.

İmar planı değişikliği nedir nasıl yapılır?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com