İğneada’da satılık 2 gayrimenkul! 3.4 milyon TL’ye!

İğneada Belediye Başkanlığı tarafından Liman Caddesi mevkiide yer alan arsa ve üzerindeki iki binayı ihale ile satışa çıkıyor. İhalesi 19 Şubat 2018 tarihinde yapılacak gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 3 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İğneada Belediye Başkanlığından:

Madde 1) İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti İğneada Belediyesi adına kayıtlı ve aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen bir bütün halindeki toplam 15.000
metrekare iki adet arsa ve üzerindeki iki adet yapı ile birlikte; Belediye meclisimizin 07.07.2017 tarih ve 6/17 sayılı kararı ile turizm amaçlı kullanılmak üzere
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

İli : Kırklareli

İlçesi : Demirköy

Mahalle/Köyü : Deniz Mahallesi/İğneada

Mevkii : Liman Caddesi

Pafta/Parsel No : 8 Pafta 435 Parsel 9 Pafta 1122 Parsel

Ada : –

Yüzölçümü : 8 Pafta 435 Parsel = 7290 m2
9 Pafta 1122 Parsel = 7710 m2

Niteliği : 8 Pafta 435 Parsel = Arsa ve Üzerindeki İki Adet Yapı
9 Pafta 1122 Parsel = Arsa

Muhammen Bedeli : 3.450.000,00 TL (üç milyon dörtyüzelli bin)

Geçici Teminat : 103.500,00 TL (yüzüçbin beşyüz)

İhale; 19.02.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden KDV dahil 300,00 TL (üçyüz) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2) Muhammen Bedel ve Teminat Miktarları

İhale konusu taşınmazların satış bedeli ve geçici teminat miktarları madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler ihaleye katılabilmek için en az %3 (yüzde üç) oranında
geçici teminatı ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka
teminat mektubu da olabilir. Geçici teminat mektubunun süresi 19.05.2018 tarihinden önce olamaz.

Taşınmazların kesin teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifler kapalı zarf içerisinde 19.02.2018 tarihinde ihale saatine kadar İhale komisyonuna sunulmak zorundadır.

İhale konusu taşınmazlar KDV’den muaftır.

Madde 3) İhaleye Katılma Şartları

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici
teminat yatırmak şarttır. İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir. İhaleye bizzat katılabilineceği gibi, Noterden tasdik edilmiş Vekâletname ile de katılabilinir.

Madde 4) İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname Ekinde Örneği Mevcut)

b) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)

c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

ç) İhale Şartnamesi Alındı Makbuzu

d) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdan Sureti

e) Gerçek ve tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküsü ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli
vekâletname.

f) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin 2018 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden
alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge.

,