Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı ihalesi 9 Nisan’da yapılıyor!

Genç Belediyesi, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkiide Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı projesini 9 Nisan’da ihale edecek.

Yaşam parkı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale ediliyor. İhale 9 Nisan’da yapılacak.


SINIRLI AYNİ HAK TAHSİSİ İLE İNŞAATIN YAPTIRILMASI VE MAKSİMUM 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Genç Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE – 1 –

Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl İli, Genç İlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkii 305. ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, 17.319,00 m2 miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı gereğince, Sınırlı ayni hak tahsisi ile Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE – 2 –

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Genç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE – 3 –

İşin ihalesi 09.04.2018 Pazartesi günü saat: 14.30 da Genç Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE – 4 –

İhaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 5.574.819,82 TL (Beşmilyon beşyüzyetmişdörtbin sekizyüzondokuzTL, Sekseniki Kuruş ) dur. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler Genç Murat Kültür ve Sosyal Yaşam Parkı kira bedeli olarak, işletme süresinin başladığı ilk 24 (yirmidört) ayı için kira bedeli ödemeyecek, 24. aydan itibaren aylık kira bedeli 2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört Kuruş) olup (bu süre 28 yıldır), istekliler vermiş olduğu aylık kira bedeli teklifi üzerinden her yıl %5 kira bedeline zam yapılacak olup yıllık enflasyon oranları ortalaması % 5’i geçtiği yıllarda belediye meclisi zammın oranını yıllık ortalama enflasyon oranını geçmeyecek şekilde artırmak sureti ile belirleyebilir. İstekliler aylık kira bedeli 2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört Kuruş ) üzeriden artış yapacaklardır.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE – 5 –

5.1) Geçici Teminat: İşin 28 yıllık toplam kira bedeli olan bedeli 721.338,24 (Yediyüzyirmibirbin üçyüzotuzsekiz TL, Yirmidört Kuruş ) ve yapı inşaat yaklaşık maliyet bedeli olan 5.574.819,82 TL (Beşmilyonbeşyüzyetmişdörtbinsekizyüzondokuz TL, Sekseniki Kuruş) TL’nin toplamı olan 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, Kırkdokuz Kuruş)’un %3’ü olan 188.884,72 (Yüzseksensekizbinsekizyüzseksendört TL, Yetmişiki Kuruş) dur.

5.2) Kesin Teminat: 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, Kırkdokuz Kuruş)’un ve aylık kira bedeli olan 2.146,84 TL’nin üzerinde atılan teklifin 28 yıllık bedeli ile toplamının % 6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın %50 si iade edilecektir.

5.3) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.4) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

5.5) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 14.30’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14.30’dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE – 6 – İhale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE – 7 –

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2018 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) ihale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge,

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE – 8 –

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 9 –

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -10 –

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 09/04/2018 Pazartesi günü saat: 14:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 204’deki Genç Belediyesi Meclis Toplantı Salonuna verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 11 – Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 12 – İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tahsisi ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 28+2 yıl süre ile işletilmesi işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 13 – Belediye Encümeni 2886 S. D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

,

Hemen Teslim 5 proje