Fatsa’da satılık arsa ve 12 ofis! 7.9 milyon TL’ye!

Fatsa Belediyesi, Dolunay (Yapraklı) Mahallesi’nde yer alan arsa ile M.K.P. Mahallesi’ndeki 12 ofisi ihale ile satışa sunuyor.

Fatsa Belediye Başkanlığı tarafından Dolunay (Yapraklı) Mahallesi Kireccik Burnu Mevkii adresinde bulunan 2 bin 560,14 metrekare büyüklüğündeki arsa ve M.K.P.
Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde bulunan 12 ofis ihale ile satışa sunuyor. Arsa için toplam muhammen bedeli 2 milyon TL olarak belirlenmiş olup, ofislerin
muhammen bedeli ise 5 milyon 995 bin TL olarak hesaplandı. İhaleler 29 ve 30 Mart’ta gerçekleştirilecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz Dolunay (Yapraklı) Mahallesi Kireccik Burnu Mevkii adresinde bulunan, imar planımızda Konut Alanı olan,
tapunun 183 parsel numarasındaki 2560,14 m2 miktarlı taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı
yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 – Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesi Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün
(yeni belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan;

2.1- 139 m2 16 Nolu Bağımsız Ofis,

2.2- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis,

2.3- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis,

2.4- 118 m2 19 Nolu Bağımsız Ofis,

2.5- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis,

2.6- 132 m2 21 Nolu Bağımsız Ofis,

2.7- 140 m2 22 Nolu Bağımsız Ofis,

2.8- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis,

2.9- 119 m2 24 Nolu Bağımsız Ofis,

2.10- 121 m2 25 Nolu Bağımsız Ofis,

2.11- 123 m2 26 Nolu Bağımsız Ofis,

2.12- 140 m2 27 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 – Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1 – Arsa satışı ihalesi için 500,00-TL,

3.2 – Yeni Belediye Hizmet Binasındaki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 – Yukarıda belirtilen arsa ve bağımsız ofis satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak
ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi
karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 – İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

6 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• İkametgah Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan
alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış son güncel tasdikli örneği.

• Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

,