Fatsa gayrimenkul satış ihalesi 5 Nisan’da!

Fatsa Belediyesi tarafından kafe-restoran yapımı-kiralama ihalesi ile 13 gayrimenkulün satış ihalesi 5 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Fatsa Belediyesi Başkanlığı, Dolunay Mahallesi Çamlık Sokak’ta lafe-restoran yapımı ve işletmeciliği işi 18 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı.


Ayrıca, yeni belediye hizmet binası zemin katında bulunan; 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13 nolu bağımsız bölümler ihale ile satılıyor.

KAFE-RESTORAN YAPIMI VE İŞLETMECİLİĞİ İŞİ 18 YILLIĞINA KİRALANMAK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Fatsa Belediyesi Başkanlığından:

 

1 – Mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait, İlçemiz Dolunay Mahallesi Çamlık Sokak adresinde, tapunun 191 nolu parselinde kayıtlı 13600,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide gösterilen 2508 m²’lik kısmına İdarece verilecek uygulama projeleri (mimari, statik, elektrik ve mekanik) ve Mahal Listesi doğrultusunda Yüklenici tarafından yapılacak toplam 767 m² (220 m2 lik teras dahil) kullanım alanlı Kafe-Restoran Yapımı ve İşletmeciliği işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 18 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 – Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlçemiz M.K.P. Mahallesinde, tapunun 1265 ada 1 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni belediye hizmet binası) zemin katında bulunan;

2.1- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2) 2 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.2- 199 m2 (Zemin 91 m2 – Asma Kat 108 m2) 3 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.3- 245 m2 (Zemin 141 m2 – Asma Kat 104 m2) 4 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.4- 262 m2 (Zemin 152 m2 – Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.5- 224 m2 (Zemin 114 m2 – Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.6- 219 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.7- 287 m2 (Zemin 183 m2 – Asma Kat 104 m2) 10 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.8- 269 m2 (Zemin 165 m2 – Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm,

2.9- 224 m2 (Zemin 110 m2 – Asma Kat 114 m2) 13 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

3 – Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden;

3.1- Taşınmaz Kiralama ihalesi için 250,00-TL,

3.2- Taşınmaz Satışı ihalesinde ki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL, bedelle satın alınacaktır.

4 – Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ve bağımsız işyeri satışları ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalelerinin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17.00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 – İhaleler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

6 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• Yasal Yerleşim Yeri Belgesi.

• Nüfus Kayıt Örneği.

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

• Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu

• 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Kiralama İhalesi İçin)

• Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

• İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Kiralama İhalesi İçin)

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

• Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

• 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

• İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

• İştirakçinin Kafe-Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. (Kiralama İhalesi İçin)

• İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Kiralama İhalesi İçin)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

,

Hemen Teslim 5 proje