EÜAŞ’a ait maden sahası ÖİB tarafından özelleştiriliyor!

EÜAŞ’a ait maden sahası, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştiriliyor…

11081 nolu ruhsat ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasını EÜAŞ özelleştiriyor. Özelleştirme için son teklif verme tarihi 15 Ocak 2018 tarihi olarak belirlendi.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

 

 

EÜAŞ’A AİT 11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İhale konusu: EÜAŞ’a ait 11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası
Geçici Teminat Tutarı (TL): 50.000- (ellibin)
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL): 2.000- (ikibin)
Son Teklif Verme Tarihi: 15/01/2018
1 – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 – İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 – İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 – 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası ihalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

– İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

– İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000- (ikibin) TL’nin İdare’nin;
T.HALK BANKASI A.Ş. Ankara KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL
hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “EÜAŞ’a ait 11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 – Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; en geç 15/01/2018 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “EÜAŞ’a AİT 11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 – EÜAŞ’a ait 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Maden Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 – Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 – İhaleye ilişkin diğer hususlar EÜAŞ’a ait 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasına ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

, ,