Döşemealtı Belediyesi’nden 24 milyon TL’ye 3 arsa satıyor!

 

Döşemealtı Belediye Başkanlığı Altınkale’de yer alan 3 arsayı 8 Şubat’ta Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıyor.. Arsaların toplam muhammen bedeli 24 milyon TL olarak belirlendi.

 

 

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

1 – Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi
yapılacaktır.

2 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

– Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah
belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve
noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

– Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin
aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2018 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza
sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli
vekaletname örneğinin aslı.

– Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim
beyannamesinin aslı,

c) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter
tasdikli sureti.

3 – Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale
Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 – İhale
komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 – İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün
içinde İhale bedelinin tamamının peşin ödenebileceği gibi, Taksitli alınmak istenmesi durumunda yazılı müracaat edilecek olup; 1’i peşin olmak üzere 2’şer
aylık dönemler halinde toplam 3 eşit taksitle 6 ayı geçmemek şartıyla yasal faiziyle birlikte Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına yatırılacaktır.

6
– İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 – Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 – Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 –
Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İrtibat İçin Tel: 0242 4213055 – 0242
4213053