Doğubayazıt’ta 22 home ofis 3 milyon TL’ye satılıyor!

Doğubayazıt Belediye Başkanlığı tarafından Çiftepınar Mahallesi’nde yer alan 22 home ofis ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 85 bin TL olarak belirlenen home ofislerin ihalesi 20 Mart’ta gerçekleştirilecek.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Doğubayazıt Belediye Başkanlığına ait; Çiftepınar Mahallesi Rıfkı Başkaya Caddesi No: 17/10 Adresinde bulunan toplam 22 (yirmi iki) adet Home Ofisin, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale tarihi 20 Mart 2018 Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis toplantı salonunda İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. Satışı yapılacak Home-Ofislerin İhale bilgileri aşağıda belirtilen tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Satışı Yapılacak Gayrimenkullerin;

 


3 – İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler;

a) Başvuru dilekçesi.

b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

c) Nüfus Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim Yeri Belgesi (Gerçek kişiler için)

d) İsteklinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri.

ı) Belediyeye borcunun olmadığını gösteren Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi.

i) Bütün sayfaları okunmuş imzalanmış İhale şartnamesinin 250,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olması gerekmektedir.

j) İhaleye katılma ile ilgili şartlar ayrıca, şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.

4 – Satışlar esas olarak peşin usulle yapılacaktır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 61. Maddesi gereğince; İhale bedeli 15 gün içerisinde peşin olarak ödendiği takdirde kesin teminat alınmayacak ve sözleşme imzalanmayacaktır. Satış bedelini taksitler halinde ödemek isteyenlerden ise kesin teminat alınması ve Satış Sözleşmesi imzalanması zorunludur.) Taksitli Satışlar %25 i Peşin geri kalanı ise 3 (üç) eşit taksitle, yasal vade farkı uygulanarak tahsil edilecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemleri askıda bekletilecektir.

5 – İhaleye katılacaklar, talipli oldukları her Home Ofis için muhammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat bedelini, ihale saatinden önce Belediye ye ait banka hesaplarına yatırmalıdırlar.

6 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 – Söz konusu ihale 2886 Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin nu kanuna uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

,